Axudas para creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurales – Galicia Rural Emprende-


Remítese información da convocatoria de AXUDAS DESTINADAS Á CREACIÓN DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS EN ZONAS RURALES – GALICIA RURAL EMPRENDE – IG233- DOG núm 18 de 25 de xaneiro de 2018

Recordámoslle que desde Asec Asesores tramitamos e  xustificamos estas axudas. No caso de que estivese interesado quedamos á súa disposición para que nos consulte.

A continuación detállanse os puntos destacados da convocatoria:

  • Beneficiarios

a) Os titulares ou membros dunha unidade familiar dunha explotación agraria que diversifiquen as súas actividades en ámbitos non agrícolas e que desenvolvan o seu proxecto na propia explotación.
A explotación agraria deberá estar inscrita no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia  e ter a cualificación de explotación agraria prioritaria no momento da solicitude da axuda.
Para estes efectos, considerarase que forman parte da unidade familiar dunha explotación os familiares da persoa titular incluso o terceiro grado de consanguinidad ou afinidad que estean empadronados no domicilio familiar vinculado á explotación.

b) As microempresas e pequenas empresas de nova creación ou que inicien unha actividade distinta á que tiña no momento da solicitude da axuda

c) As persoas físicas que residan nunha zona rural e que  creen unha nova empresa ou inicien unha actividade distinta  á que tiña no momento da solicitude da axuda

Para estes efectos considerarase zona rural o territorio eligible segundo o previsto no artigo 1.2. destas bases reguladoras.

2. Non poderán ser beneficiarias as agrupaciones de persoas xurídicas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade que careza de personalidade xurídica propia, así como as persoas xurídicas que non teñan ánimo de lucro, aínda que realicen actividade económica. No caso de sociedades civís deberán acreditar constitución en escritura pública en inscripción en Rexistro Mercantil.

Non poderán ser beneficiarias das axudas previstas nestas bases reguladoras as empresas que operan no sector da pesca e da acuicultura.

É obligatorio estar empadronados na zona rural

  • Proxectos Subvencionables

 Os proxectos dirixidos á creación de emprego nas zonas rurales para a  primeira implantación e o desenvolvemento de novas actividades económicas non agrícolas viables, que debe contribuír á diversificación económica, o crecemento do emprego, a sostenibilidad do equilibrio rural e rexional, tanto en términos económicos e sociais.

  • Actividades subvencionables

a) Talleres e fábricas destinadas á produción de bens e materiais. Os investimentos relacionados coa utilización da madeira como materia prima ou fonte de enerxía limitaranse ás operacións de segunda transformación.
b) Transformación e/ou comercialización de produtos agrarios, cando o produto final do proceso de transformación e/ou comercialización derivado dos investimentos non estea incluído no anexo I do Tratado de funcionamento da Unión Europea (TFUE).
c) Prestación de servizos en calquera sector económico (agricultura, silvicultura, sector industrial e de servizos…).
d) Prestación de servizos sociais (gardarías, coidado de anciáns, de persoas con discapacidad, granjas-escola…).
e) Actividades de lecer, recreativas e deportivas.
f) Artesanía e actividades artesanales.
g) Actividades baseadas nas novas tecnoloxías da información e da comunicación (TIC), innovación tecnolóxica e comercio electrónico.
h) Actividades nos sectores da ingeniería, arquitectura, servizos técnicos, limpeza industrial, servizos técnicos, contabilidad, veterinaria.
i) Comercio polo miúdo de produtos non incluídos no anexo I do TFUE.
j) No sector da restauración turística, exclusivamente a creación de novos restaurantes situados en construcións patrimoniales singulares (pazos, molinos, patrimonio industrial, pallozas, faros) e que vaian ofertar unha cociña baseada na gastronomía galega tradicional ou que con ese substrato propoñan técnicas innovadoras ou fusiones con outras gastronomías do mundo

  • Gastos Subvencionables

Son subvencionables todos os investimentos materiais e inmateriales recolleitas no plan de negocio, coas seguintes consideracións:

a) Compra de terreos. Máximo un 10 % do total de custos subvencionables.

b) Adquisición de inmuebles, que só poderán ser utilizados en relación cos obxectivos do proxecto. O importe  subvencionable non superará o 50 % dos gastos subvencionables.

c) Obra civil para construción, reforma ou habilitación de instalacións, suxeitos aos módulos máximos de custo subvencionable que se achegan como anexo V.

d) Bens de equipamiento: maquinaria de proceso, equipamientos informáticos, mobiliario, instalacións específicas para a actividade subvencionable, elementos de transporte interior e equipamientos de protección do ambiente.
Admítese bens de segunda man a condición de que estean expresamente recollidos no PDR de Galicia 2014-2020, non sexan obxecto de ningunha subvención nacional ou comunitaria e o seu valor de mercado sexa inferior ao custo de bens novos similares

e) Activos inmateriales, tales como adquisición de dereitos de patentes, licenzas, Know how e coñecementos técnicos non patentados, aplicacións informáticas (excluídas as licenzas en sistemas operativos e aplicacións de ofimática).

No caso dos activos inmateriales, para ser considerados subvencionables deberán cumprir estas condicións: 1) empregaranse exclusivamente no establecemento beneficiario da axuda; 2) consideraranse activos amortizables; 3) adquiriranse en condicións de mercado a terceiros non relacionados co comprador 4) deberán incluírse nos activos da empresa beneficiaria e permanecer asociados ao proxecto a que se destina a axuda durante polo menos tres anos.

f) Custos de funcionamento: estes custos deberán atender ao disposto no artigo 61 da Lexislación (UE) 1305/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro, polo que se terán en consideración as seguintes tipologías de custo: custos de explotación, custos de persoal, custos de formación, custos de relacións públicas, custos financeiros, custos de rede.

g) As contribucións en especie en forma de provisión de obras, bens, servizos, terreos, bens inmobles polos que non se efectuou ningún pago en efectivo documentado con facturas ou documentos de valor probatorio equivalente poderán ser subvencionables sempre que cumpran o disposto no artigo 69 da Lexislación (UE) 1303/2013.

h) Con respecto aos gastos xerais do proxecto (honorarios de arquitectos, enxeñeiros e asesores, honorarios relativos ao asesoramiento, sobre a sustentabilidad económica e ambiental, incluídos os estudos de viabilidad, a que se refire o artigo 45.2.c) da Lexislación (UE) 1305/2013 considérase subvencionable un máximo do 12 % do total de custos subvencionables.

i) Considéranse subvencionables os custos notariales derivados da certificación do non inicio da actividade, no caso de proxectos que inclúan investimentos (obra civil)

  • Prazo de Realización da Actividade Subvencionable

           Ata o 30 de novembro de 2019

  • Prazo de Presentación de Solicitudes

           25 de marzo de 2018.

  • Cuantía Subvencionable      

A axuda consistirá nunha curmá cuxa cuantía básica establécese en 20.000 euros e que poderá incrementarse ata un máximo de 70.000 € nas seguintes situacións:

a) De acordo co seguinte rango de gasto e investimento admisible:

1º. De 20.000 a 30.000 €: incremento sobre a curmá básica de 12.500 €.
2º. De 30.001 a 40.000 €: incremento sobre a curmá básica de 17.500 €.
3º. De 40.001 a 60.000 €: incremento sobre a curmá básica de 25.000 €.
4º. De 60.001 a 80.000 €: incremento sobre a curmá básica de 31.500 €.
5º. De 80.001 a 100.000 €: incremento sobre a curmá básica de 40.500 €.
6º. Maior de 100.000 €: incremento sobre a curmá básica de 45.000 €.

b) Creación de emprego indefinido (mínimo 1 empregado UTA). A creación de emprego será adicional, ademais da man de obra correspondente ao beneficiario da axuda: 20.000 €.

c) Localización nunha zona con limitacións naturais ou outras limitacións específicas incluídas no artigo 32 da Lexislación (UE) 1305/2013 e relacionadas no anexo VII das bases reguladoras: 5.000 €.

  • Orzamento

    4.500.000 €

  • Documentación

Remítese achego bases reguladoras 2018

Concurrencia competitiva

Advertisement