Axudas para proxectos de enerxías renovables


Remítese información da convocatoria de AXUDAS PARA PROXECTOS DE ENERXÍAS RENOVABLES- IN421G. DOG núm 21 de martes 30 de xaneiro de 2018.

Recordámoslle que desde Asec Asesores tramitamos  e  xustificamos estas axudas. No caso de que estivese interesado quedamos á súa disposición para que nos consulte.

A continuación detállanse os puntos destacados da convocatoria:

  • Beneficiarios

     a) As entidades locais de Galicia e as entidades dela dependentes.

     b) As entidades sen ánimo de lucro e as comunidades de montes.

     c) As empresas legalmente constituídas e os autónomos.

  • Proxectos Subvencionables

Proxectos consistentes en instalacións para a xeración de enerxía térmica mediante equipamientos que utilicen biomasa como combustible e outras instalacións de enerxías renovables que utilicen como fonte energética a geotermia, a aerotermia e a solar térmica.

En Articulo 6 das bases reguladoras se estipulan as normas específicas para cada tipo de actuación.

  • Gastos Subvencionables

     a) O equipamiento principal de xeración energética (paneles solares, bomba de calor, calderas, …). En caso de biomasa, o custo do equipamiento térmico e os seus accesorios principais (sistema de regulación e control, sistemas de limpeza, depuración de fumes, extracción de cinzas).

     b) O resto de accesorios dela instalación para o correcto funcionamento do sistema.

    c) O custo do sistema de almacenamiento de combustible.

    d) O custo do sistema de alimentación do combustible.

    e) O custo de montaxe e conexionado

    f) No caso de enerxía geotérmica ou sistema de captación do recurso geotérmico: sondajes, intercambiadores, acumuladores, tubos, etc…

    g) No caso de redes de distribución de calor con biomasa, o custo da rede de distribución de enerxía térmica (ata a sala de caldera existente si conéctase a ela ou, no caso contrario, ao momento de entrada do edificio) e, si é o caso, o custo dos sistemas para a conexión coas salas de calderas existentes. A obra civil necesaria da sala de calderas.

  • Prazo de Presentación de Solicitudes

        28 de febreiro de 2018. A presentación será electrónica polo que é necesario DNI electrónico ou certificado digital

  • Prazo de ejecución e xustificación

      Desde a presentación da solicitude ata o 30 de setembro de 2018

  • Cuantía da axuda

    80 % Entidades locais
50% Entidades xurídicas sen ánimo de lucro (que non realicen actividade económica) e as comunidades de montes.
50% Empresas, as súas agrupaciones e asociacións, entidades sen ánimo de lucro con actividade económica. En caso de pequenas empresas a axuda será dun 70% e no caso de medianas empresas a axuda será dun 60%

Límites:

    Para proxectos de biomasa: 200.000 € de axuda
Para redes de distribución de enerxía térmica: 400.000 € de axuda
Para proxectos de aerotermia, geotermia e solar térmica: 100.000 €

Límite máximo xeneral: 1.000.000 € por beneficiario.

  • Orzamento

    3.128.546 €

  • Documentación

Remítese achego as bases reguladoras

Concurrencia competitiva

Advertisement