Axudas para fomento do emprendimiento en economía social – Programa Aprol-economía social


Remítese información da convocatoria de AXUDAS PARA O FOMENTO DO EMPRENDIMIENTO EN ECONOMÍA SOCIAL (PROGRAMA APROL – Economía Social) – TR802G-J- DOG núm 18 de 25 de xaneiro de 2018 

Recordámoslle que desde Asec Asesores tramitamos e  xustificamos estas axudas. No caso de que estivese interesado quedamos á súa disposición para que nos consulte.

A continuación detállanse os puntos destacados da convocatoria:

  • Beneficiarios

PROGRAMA I: FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAL

1. Poderán acollerse aos incentivos previstos neste programa as cooperativas e sociedades laborais que incorporen como acodes socias traballadoras ou de traballo,con carácter indefinido, en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia, as seguintes persoas:

a) Persoas que no momento da incorporación sexan desempleadas inscritas como demandantes de emprego.

b) Persoas que no momento do seu incorporación estean vinculadas á cooperativa ou sociedade laboral por un contrato de traballo temporal.

c) Persoas que no momento do seu incorporación sexan socias a proba da cooperativa á que se incorporan.

A incorporación deberá supoñer incremento do emprego fixo e do número de persoas socias traballadoras ou de traballo da cooperativa ou sociedade laboral beneficiaria da subvención, respecto de a media dos últimos doce meses anteriores á incorporación dos novos socios e socias por quen se percibe a subvención. A efectos do incremento do emprego non se terán en conta os traballadores e traballadoras temporais, nin as acodes socias en situación de proba.

2. Tamén poderán ser beneficiarias as cooperativas e sociedades laborais que incorporen en centros de traballo da CCAA de Galicia, como acodes socias traballadoras ou de traballo en proba, persoas menores de 30 anos que no momento da incorporación estean desempleadas e inscritas como demandantes de emprego

3. A incorporación poderá ser a xornada completa ou a tempo parcial. Cando a dedicación sexa a tempo parcial, deberá comprender como mínimo o 50% da xornada ordinaria calculada en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, na súa falta, na xornada ordinario legal.

4. Non poderá concederse esta subvención cando se trate da incorporación de persoas socias traballadoras ou de traballo que tiveron tal condición na mesma cooperativa ou sociedade laboral, nos dous anos anteriores ao seu incorporación como socios ou socias (excepto cando fóra en situación de proba). Tampouco poderá concederse cando se trate da incorporación de persoas polas que se obtiveron nos ultimos 5 anos, as subvencións previstas para a incorporación como acodes socias, para a contratación de directores ou gerentes ou para apoio ás entidades que presten servizos de natureza social e á comunidade, nos últimos cinco anos.

5. As cooperativas e as sociedades laborais deberán acreditar o cumprimento das previsións da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, e da Lei 44/2015, do 14 de outubro, de sociedades laborais, respecto diso dos topes máximos de traballadores ou traballadoras por conta allea.

6. En todo caso as cooperativas ou sociedades laborais deberán acreditar a viabilidad do seu proxecto empresarial.

PROGRAMA II: FOMENTO DO ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOA SOCIAL

1. Poderán ser beneficiarias deste programa de subvencións as persoas que accedan á condición de persoa socia traballadora ou de traballo dunha cooperativa ou sociedade laboral con carácter indefinido, que desenvolvan a súa actividade nun centro de traballo situado na Comunidade Autónoma de Galicia, e que no momento do seu incorporación teñan algunha das condicións seguintes:

a) Ser persoas desempleadas inscritas como demandantes de emprego.

b) Ser acodes socias a proba da cooperativa á cal incorpóranse.

c) Ser acodes asalariadas da cooperativa ou sociedade laboral á cal incorpóranse

d) Ser acodes asalariadas dunha empresa que se transforme nunha cooperativa ou sociedade laboral, sempre que non teñan a condición de socias da empresa transformada

e) Ser acodes socias traballadoras ou de traballo dunha cooperativa ou sociedade laboral a tempo parcial, que acceda á mesma condición a tempo completo.

2. Tamén poderán ser beneficiarias as persoas desempleadas inscritas como demandantes de emprego, que emprendan unha actividade por conta propia e incorpórense nunha cooperativa como acodes socias con carácter indefinido, con compromiso de exclusividad, para comercializar os seus produtos, obter suministros, servizos e a asistencia técnica que precisen, sempre que teñan o seu domicilio social e fiscal en Galicia.

3. As cooperativas e as sociedades laborais deberán acreditar o cumprimento das previsións da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, e da Lei 44/2015, do 14 de outubro, de sociedades laborais, respecto diso dos topes máximos de traballadores ou traballadoras por conta allea.

4. No caso de socios e socias traballadoras ou de traballo, a incorporación poderá ser a xornada completa ou a tempo parcial. Cando a dedicación sexa a tempo parcial, deberá comprender como mínimo o 50% da xornada ordinaria calculada en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, na súa falta, na xornada ordinario legal.

5. Non poderá concederse esta subvención a persoas que obtivesen unha subvención para financiar a achega ao capital social de cooperativas ou sociedades laborais durante os últimos cinco anos, excepto no suposto sinalado no artigo 30.1.e).

6. No caso das subvencións para acceso á condición de persoa socia traballadora, será necesario acreditar a viabilidad do proxecto empresarial ao que se incorpora a persoa solicitante, mediante a memoria técnica e económica do proxecto empresarial ou o plan de empresa.

7. No caso das subvencións para o acceso de persoas emprendedoras por conta propia á condición de socias de cooperativas, será necesario acreditar a viabilidad da actividade económica que a persoa realizará por conta propia mediante a memoria técnica e económica do proxecto empresarial ou o plan de empresa.

8. No caso de cooperativas, o importe da subvención será recoñecido como achegas obligatorias desembolsadas do novo socio ou socia ao capital social, ou como cota de ingreso que deberá incorporarse ao fondo de reserva obligatorio. No caso das sociedades laborais o importe das subvencións será recoñecido como accións ou participacións sociais desembolsadas do novo socio ou socia ao capital social.

  • Proxectos Subvencionables

PROGRAMA I: FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAL. 

Incentivos para o fomento da incorporación de persoas socias traballadoras ou de traballo en cooperativas ou sociedades laborais, con carácter indefinido ou en proba

PROGRAMA II: FOMENTO DO ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOA SOCIAL

Fomento  do  acceso  á  condición  de persoas  socias traballadoras ou de traballo, de cooperativas ou de sociedades laborais, así como ao fomento do acceso de persoas emprendedoras por conta propia á condición de socias de cooperativas. Este acceso facilitase mediante o financiamento das achegas económicas ao capital social que debe desembolsarse para a incorporación como socio ou socia

  • Prazo de Realización da Actividade Subvencionable

            Desde o 17 de marzo de 2017 ata o 16 de novembro de 2018

  • Prazo de Presentación de Solicitudes

           1 de outubro de 2018 ou agotamiento de crédito

  • Cuantía Subvencionable

        PROGRAMA I: FOMENTO DO EMPREGO EN COOPERATIVAS E SOCIEDADES LABORAL

 1.- Por cada persoa que se incorpore con carácter indefinido a xornada completa: 6.000 € que se incrementará nun 25% adicional cando:si incorpórase unha muller, unha persoa con discapacidad ou se atopa en risco de exclusión social, si a persoa ten mais de 45 anos, si ten a condición de emigrante retornado, si o centro de traballo atópase nun concello rural, si é unha cooperativa xuvenil.

2.- Por mozo que se incorpore como acode socia traballadora ou de traballo en proba, a axuda será de 600 € ao mes por un período de entre 6 a 12 meses

A cuantía máxima por beneficiario será de 67.500 € neste programa

        PROGRAMA II: FOMENTO DO ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOA SOCIAL
Para persoas beneficiarias previstas nos apartados a),b),c) e d), ata 6.000 €

  Para persoas beneficiarias previstas no apartado e), ata 3.000 €

que se incrementará nun 25% cando: si incorpórase unha muller, unha persoa con discapacidad ou se atopa en risco de exclusión social, si a persoa ten mais de 45 anos, si ten a condición de emigrante retornado, si o centro de traballo atópase nun concello rural, si é unha cooperativa xuvenil.

  • Orzamento

    Programa I: 1.000.000 €
Programa II: 800.000 €

  • Documentación

Remítese achego bases reguladoras 2018

Concurrencia non competitiva

Advertisement