MOTIVOS POLO QUE A AXENCIA TRIBUTARIA REALIZA INSPECCIÓNS


Inspección tributaria

A inspección sempre temida de Facenda pode deberse a varios motivos, que hai que ter en conta para evitar.

 Pode ser unha inspección aleatoria, é dicir, o resultado dunha “supervisión de rutina” pola Axencia Tributaria ou, peor, porque hai algo na actividade ou contabilidade empresarial que non encaixa.

En ambos casos, é aconsellable coñecer os feitos ou causas principais que impliquen infraccións ou situacións sospeitosas e que, polo tanto, deben evitarse na medida do posible.

1. Retorno excesivo de impostos.

As altas rentabilidades, ao realizar unha declaración (IVE, retención, aluguer) poden chamar a atención sobre Facenda, polo que, nestes casos, é mellor ser correcto ou axustarse ás operacións realizadas.

2. Desequilibrios entre modelos trimestrais e modelos anuais.

Estes erros ou erros de cálculo fan que Facenda entre en acción, polo que é aconsellable e non só os fai ben, senón tamén revisar e, se é o caso, corrixilos antes de envialos.

3. Solicitude dun NIF intracomunitario.

As inspeccións por este motivo, normalmente, débense a unha simple verificación de datos, tendo en tal caso xustificar a necesidade do devandito NIF.

4. Declaración ou non de subvencións.

Cómpre ter en conta que algúns subsidios están exentos de tributación e, polo tanto, non deben declararse, pero hai outros que non están exentos e, polo tanto, deben declararse correctamente.

5. Deixar empresas inactivas.

Deixar unha empresa sen actividade e crear outra similar, cos mesmos socios, mesma actividade e mesma sede, está dando máis que pistas para unha posible inspección de Facenda.

6. Non presentar declaracións.

A non ser que non alcance os límites que o obriguen a presentalo, nos demais terá que facer a declaración correspondente, porque se non, terá a Axencia Tributária enriba.

7. Exceso de gastos deducibles.

Hai tendencia a incluír gastos non relacionados coa empresa, especialmente no caso dos autónomos, como comidas, gasolina, gastos correntes (electricidade, auga), etc. Algo que Facenda pode detectar e causar unha inspección, especialmente cando os importes deducidos superan os ingresos.

Advertisement