CANTO PODE TARDAR UN AUTÓNOMO EN EMITIR UNHA FACTURA?


compras_onlineCANTO PODE TARDAR UN AUTÓNOMO EN EMITIR UNHA FACTURA?

O máis lóxico é que se emita no momento en que se realiza a operación, pero o prazo pode prolongarse ata o 16 do seguinte mes cando o destinatario sexa un empresario ou un profesional que actúe como tal

As facturas dos autónomos ou empresas deben expedirse no momento en que se realiza a operación. No caso de que o destinatario da mesma sexa un empresario ou un profesional que actúe como tal, o prazo de emisión alargarase ata o día 16 do seguinte mes ao que se realizou o deveño do Imposto correspondente á operación.

É posible expedir facturas recapitulativas, que nunha soa factura recollan diferentes operacións en datas distintas para un mesmo destinatario. Iso si, será necesario que as mesmas realícense dentro do mesmo mes natural. O prazo máximo para emitir estas facturas será ata o último día do mes natural no que se realizaron as operacións ou ata o 16 do seguinte mes cando o destinatario sexa un empresario ou un profesional que actúe como tal.

As facturas poden emitirse en distintos formato ou medio, tanto de xeito electrónico como en papel, pero sempre debe garantir unha serie de condicións. Entre outras cousas, a autenticidad da súa orixe, a lexibilidade durante o periodo de conservación e a integridad do seu contido. En canto á redacción, admítese calquera lingua e moeda, coa condición de que tamén apareza reflectida a cantidade en euros.

  • Posibilidade de presentar a factura duplicada

De cada factura só existe a posibilidade de emitir un orixinal. En calquera caso pódense expedir duplicados das facturas orixinais sempre que se leven o selo de duplicado. Só se aceptan os exemplares duplicados das facturas orixinais nas seguintes situacións:

– Nos casos nos que haxa unha perda do orixinal por calquera motivo.

 – Cando nunha mesma entrega de bens ou prestación de servizos participasen distintos destinatarios. Nesta situación deberá consignarse no orixinal e en cada un dos duplicados a proporción de base imponible e de cota repercutida a cada un deles.
Advertisement