CASOS NOS QUE NON FAI FALTA QUE O AUTÓNOMO EMITA FACTURAS


reforma-fiscal-autonomos-pymesCASOS NOS QUE NON FAI FALTA QUE O AUTÓNOMO EMITA FACTURAS

Na maioría das operacións exentas de IVA; no sector de Agricultura, Ganadería e Pesca e nos réximes especiais do IVA, entre outros

Todos os empresarios e profesionais teñen a obrigación de emitir unha factura cando presten un servizo ou entreguen un ben. Isto tamén se estende aos pagos anticipados, salvo nas entregas intracomunitarias de bens exentos. Ademais deste caso, hai outra serie de situacións nas que non é preciso expedir factura:

– Nos réximes especiais do IVA.

– Nas operacións exentas de IVA, excepto servizos de hospitalización ou asistencia sanitaria, transporte de enfermos, profesionais da medicina ou similares, as entregas de bens empregados en operacións exentas e as operacións referentes a exenciones inmobiliarias.

Gandería, Agricultura e Pesca, agás se os contribuintes deben realizar o reintegro das compensacións ao contratar servizos ou bens a persoas acolleitas ao réxime especial da agricultura, gandería e pesca.

Recargo de Equivalencia.

Simplificado, salvo se a determinación das cotas devengadas lévase a cabo segundo o volume de ingresos e excepto pola transmisión de activos fixos.

Documentos que se deben gardar de xeito obligatoria

No caso de que si haxa que emitir ou recibir unha factura, xérase unha nova obrigación. A de conservar, durante un periodo de catro anos, o contido orixinal dos seguintes documentos:

Facturas recibidas.

– Os xustificantes contables nas operacións nas que sexa de aplicación o investimento do suxeito pasivo cando o proveedor non se atope establecido na comunidade.

– Copias das facturas emitidas.

– Os documentos que acrediten o pago do imposto á Importación.

– Os recibos que xustifiquen o reintegro da compensación do Réxime especial de Agricultura, Gandería e Pesca, tanto o orixinal polo que o emite, como a copia por pate do responsable da explotación.

– Esta obrigación podera realizar tanto o interesado como un terceiro ao que llo encargue, procurando en todo momento que os documentos respecten o seu contido orixinal, prazos e as condicións sinaladas.

En calquera caso, as facturas, xa sexan feitas en formato electrónico ou en papel, deben conservarse de maneira que se garanta a autenticidad da súa orixe, a legibilidad e a integridad do contido.

Advertisement