AXUDAS EN GALICIA PARA IMPLANTAR A RSE, A IGUALDADE LABORAL E A CONCILIACIÓN LABORAL E PERSOAL


Pymes, micropymes ou persoas traballadoras autónomas que teñan subscritos contratos con persoas traballadoras por conta allea, con domicilio social e centro de traballo en Galicia, calquera que sexa a súa forma xurídica e e que estean constituídas no momento de presentar a solicitude de axuda e deberán contar cun mínimo de 5 persoas traballadoras á data de presentación da solicitude.

Tamén poderán presentarse empresas con axencia, sucursal, delegación ou calquera outra representación en Galicia que deberán ter contratado nesta CCAA un mínimo de 8 persoas

CANTIDADES SUBVENCINABLES

– LINEA I.CERTIFICACIÓN DE RSE (TR357B).

80% cun máximo de 3.000 € por empresa ou grupo de empresas.

– LINEA II. ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANS DE IGUALDADE (TR357C)

80% cun máximo de 1.500 € por empresas de ata 20 traballadores, ata 3.000 ? para empresas nos demais supostos.

– LINEA III. CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL, FAMILIAR E PERSOAL (TR537D).

* SUBLINEA III.1.- Incentivos fomento Teletrabajo

3. 000 € por traballador co límite de 12.000 € por empresa. Pódese incrementar en 1.000 € si a taxa de ocupación feminina é igual á masculina.

* SUBLINEA III.2.- Incentivos fomento da flexibilidad horaria.

3.000 € por traballador co límite de 12.000 € por empresa. Pódese incrementar en 1.000 € si a taxa de ocupación feminina é igual á masculina

* SUBLINEA III.3.- Subvención adquisición de elementos tecnolóxicos.

80 % do investimento, cun máximo de 1.500 € por persoa traballadora beneficiaria co límite de 5.000 € por empresa. Pódese incrementar nun 10% si a taxa de ocupación feminina é igual á masculina

FIN PRAZO PRESENTACIÓN

Ata o 28/06/2018 por medios electrónicos

Para xustificación: 31/10/2018

 

Fonte: DOGA

Advertisement