As vantaxes e aforros que conseguimos grazas a facer un testamento


En España nosa lexislación civil deixa moi claro como se reparten as herdanzas seguindo unha orde de parentesco, tanto si o falecido estivese casado e con fillos coma se o falecido non tivese descendencia. Este feito non exime que por moi pouco diñeiro (de 40 a 60 euros nos máis básicos que son válidos para a gran maioría dos casos) teñamos unha ferramenta con vantaxes tanto pola liberdade que ten o testador, cumprindo sempre a norma estatal e de cada autonomía, de repartir os seus bens, tamén na facilidade dos trámites e o aforro económico que conlleva.

No primeiro caso. Sempre tendo o concepto de lexítima, a parte que non se lle pode quitar a un herdeiro, e que como norma xeral é dun terzo do que lle corresponde de herdanza (algunhas comunidades autónomas teñen normativas especiais), o testador pode empregar o resto da herdanza para repartilo da forma que desexe. Tamén, sen incumplir a normativa, é moi común nos testamentos con cónyuge e fillos sexa o denominado “un para o outro” co que os fillos reciben a propiedade que lle corresponde pero ceden o usufructo (uso) á súa nai ou pai superviviente ata o seu falecemento. Con iso, o cónyuge pode por exemplo seguir gozando da súa vivenda habitual pero sen poder vender a parte que corresponde aos seus fillos.

Gasto en diñeiro e tempo si non hai testamento

Si non existe testamento o cobro da herdanza alárgase, especialmente si os herdeiros non son directos. Isto é así porque hai que formalizar unha “declaración de herdeiros”, un documento público que define quen son os parentes con dereito á herdanza.

Esta xa conlleva pasar polo notario na localidade onde tivese o falecido o seu último domicilio. Para realizaron hai que levar unha serie de documentos: DNI do falecido, certificación de defunción, certificado do Rexistro de Actos de Última Vontade, Libro de Familia e polo menos 2 testemuñas que coñezan á familia do falecido. Si son parentes, non poden ter interese directo na declaración.

Indispensable cando non hai herdeiros directos

Este trámite complícase moito máis aínda si os herdeiros non son descendientes, é dicir son outros como irmáns, fillos de irmáns ou parentes de grado máis afastado. Neste caso a declaración de herdeiros non a realiza un notario tena que facer o xuíz.

a solicitude necesariamente deberá presentarse con avogado cando o valor dos bens da herdanza supere as antigas 400.000 pesetas, 2.404,05 euros actualmente. Tras presentarse a demanda procédese á súa admisión e cítase ás testemuñas propostas, tras iso pídese informe ao Ministerio Fiscal e si todo está correcto se dicta o correspondente Auto de declaración de herdeiros necesario para efectuar as operacións particionales ou ejercitar os dereitos.

Ademais da complicación e do gasto que conlleva, o tempo xoga en contra. Os xulgados nunca son rápidos, a declaración de herdeiros, aínda no caso máis sinxelo terá que esperar a que o xuíz tramite casos anteriores, algo que podía haberse liquidado de forma máis sinxela cun testamento.

Nun momento no que as renuncias a herdanzas seguen crecendo, ter claro que é o que se recibe, poder ter maior liberdade no reparto e o aforro en tempo e diñeiro fai máis relevante ter un testamento.

Advertisement