PRINCIPAIS NOVIDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS NO IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO.


A implantación desde o pasado 1 de xullo do novo sistema de leva de libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria (SII), introducido polo Real decreto 596/2016, de 2 de decembro e aplicable de forma obrigatoria polos suxeitos pasivos do IVE cuxo período de liquidación coincide co mes natural, require as modificacións regulamentarias detalladas a continuación, con efectos 1 de xaneiro de 2018, a fin de facilitar seu adopción e realizar

 1. Real decreto 1624/1992, de 29 de decembro, por que se aproba o Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido (RIVA): Artigo primeiro RD 1075/2017.
  • Autorizacións de simplificación (artigo 62.5 RIVA, artigo primero.tres RD 1075/2017):Para facilitar a adopción do novo sistema de leva de libros rexistro a determinados colectivos ou sectores de actividade que precisan dunha maior especialidade no tocante á a aplicación do novo modelo de xestión tributaria, a AEAT poderá autorizar en determinados supostos, previa solicitude dos interesados, que non consten todas as mencións ou toda a información referida nos libros rexistros do Imposto, ou a realización de asentos resumos de facturas en condicións distintas das sinaladas con carácter xeral, cando aprecie que as prácticas comerciais ou administrativas do sector de actividade de que se trate o xustifiquen.
  • Operacións acollidas ao Réxime especial dos bens usados, obxectos de arte, antigüidades e obxectos de colección e ao Réxime das axencias de viaxes (artigos 63.3 e 64.4 RIVA, artigo primeiro. catro RD 1075/2017):No caso das operacións ás que se apliquen estes réximes especiais, será obrigatorio anotar nos libros rexistro o importe total da operación en lugar da base impoñible, tipo impositivo e cota tributaria.
  • Asentos resumo de facturas emitidas(artigo 63.4 RIVA, artigo primeiro. catro RD 1075/2017):Se aclara que no procedemento xeral para a realización de asentos resumos, as facturas deben haberse expedido en igual data, sen prexuízo de que o devindicación das operacións se producise dentro dun mesmo mes natural.
  • Prazos para a remisión electrónica das anotacións rexistrais (artigos 69 bis e 70.1 RIVA, artigo primeiro, apartados seis e sete RD 1075/2017):Se realizan unha serie de axustes técnicos e precisións en relación con:
   • Operacións non suxeitas por que se debese expedir factura: o prazo límite de remisión, consistente no 15 do mes seguinte a aquel en que se producise o devindicación do imposto, queda referido á data en que se realizase a operación non suxeita ao IVE.
   • Facturas rectificativas expedidas e recibidas: a información deberá ser remitida no prazo de catro días naturais desde a data de expedición ou rexistro contable respectivamente.No caso das facturas expedidas, non resulta de aplicación o prazo límite do 15 do mes seguinte a aquel en que se producise o devindicación, pois a factura rectificativa puido emitirse con posterioridade á devandita data.

    No caso das facturas recibidas, non resulta de aplicación o prazo límite do 15 do mes seguinte a aquel en que se deducise o IVE da factura, agás cando a rectificación determine un incremento do importe das cotas inicialmente deducidas de acordo co que se dispón no artigo 114.Dos.1ºLIVA.

   • Operacións ás que sexa de aplicación o réxime especial do criterio de caixa: a información correspondente aos cobramentos e pagamentos se realizará no prazo de catro días naturais desde o cobramento ou pagamento.
   • Rectificacións rexistrais: os erros rexistrais deberán rectificarse tan pronto o obrigado tributario teña constancia de que se produciron, finalizando o prazo de remisión o 15 do mes seguinte ao final do período en que se teña constancia do devandito erro.
  • Opción pola leva electrónica dos libros rexistro (artigo 71.4, supresión do artigo 71.3.5º RIVA, artigo primeiro. oito RD 1075/2017):Coa intención de favorecer a implantación do novo sistema, se mantén o período de liquidación trimestral para aqueles suxeitos pasivos que opten voluntariamente a seu aplicación.
 2. Regulamento por que se regulan as obrigas de facturación, aprobado polo Real decreto 1619/2012, de 30 de novembro: Artigo quinto RD 1075/2017.Con efectos 1 de xaneiro de 2018 se inclúen as seguintes modificacións:
  • Autorización dos procedementos de rectificación de facturas(artigo 15.4 RD 1619/2012, artigo quinto. un RD 1075/2017):Se amplía a competencia da AEAT en materia de autorización dos procedementos de rectificación de facturas, podendo autorizar outros procedementos distintos dos previstos no Real decreto 1619/2012 cando quede xustificado polas prácticas comerciais ou administrativas do sector de actividade de que se trate
  • Prazo para a remisión de facturas rectificativas(artigo 18 RD 1619/2012, artigo quinto. dous RD 1075/2017):Se realiza un axuste técnico para referir o devandito prazo á data de expedición da factura rectificativa en lugar do devindicación da operación, de tal forma que o prazo para a remisión das facturas rectificativas finaliza o 15 do mes seguinte a aquel en que se expedise a factura.
  • Procedemento especial de facturación por axencias de viaxes(apartados 1, 2, 3, 6 e 7 Disp. adic. cuarta RD 1619/2012, artigo quinto. tres RD 1075/2017):Se actualiza o réxime de facturación de determinadas prestacións de servizos en cuxa realización interveñen axencias de viaxes en nome e por conta doutros empresarios ou profesionais, para incluír novos servizos aos que será aplicable este procedemento especial de facturación (trasporte de viaxeiros e seus equipaxes por vía distinta da aérea, hostalaría, restauración, arrendamento de medios de transporte a curto prazo, visitas a museos e seguros de viaxes entre outros).
 3. Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real decreto 1065/2007, de 27 de xullo, (RGAT): artigo sétimo RD 1075/2017:
  • Autorización dos procedementos de rectificación de facturas(disposición adicional primeira, apartado un.89 RD 1065/2007, artigo sétimo RD 1075/2017):Con efectos 1 de xaneiro de 2018 se establecen os efectos da falta de resolución en prazo da solicitude de autorización do procedemento de rectificación de facturas, podendo entenderse desestimados.

OUTRAS MODIFICACIÓNS

 1. Real decreto 1624/1992, de 29 de decembro, por que se aproba o Regulamento do Imposto sobre o Valor Engadido (RIVA): Artigo primeiro RD 1075/2017.
  • Réxime de devolución a viaxeiros (artigo 9.1.2º.B) RIVA, artigo primero.uno RD 1075/2017):Desde o 1 de xaneiro de 2017, se aplica un novo procedemento de devolución a viaxeiros mediante o sistema electrónico de reembolso introducido polo Real decreto 596/2016, de 2 de decembro.

   Este novo sistema, de carácter voluntario, se basea na substitución do dilixenciado da factura para acreditar a saída da mercadoría do territorio da Comunidade polo selado dixital do documento electrónico de reembolso (formulario DIVA).

   Analizada a mellora deste procedemento, se establece seu obrigatoriedade a partir do 1 de xaneiro de 2019, incluíndo unha serie de axustes técnicos:

   • No documento electrónico de reembolso poderá consignarse tanto o número do pasaporte como o número do documento de identidade do viaxeiro.
   • O visado do formulario DIVA se realizará por medios electrónicos cando a aduana de exportación se encontre situada no territorio de aplicación do imposto.
  • Réxime Especial do Grupo de Entidades(artigo 61 sexies RIVA, artigo primeiro. dous RD 1075/2017):Con efectos 1 de xaneiro de 2018, se adapta o réxime de control dos suxeitos pasivos acollidos ao Réxime Especial do Grupo de Entidades á nova regulación contida na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, en materia de interrupción xustificada e de dilacións por causa non imputable á Administración en actuacións de comprobación tributaria, de acordo co contido do Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria referido aos procedementos que afectan a entidades integradas nun grupo de consolidación do Imposto sobre Sociedades, coas adaptacións propias das peculiaridades do Réxime Especial do Grupo de Entidades no IVE.
  • Réxime de diferimiento do Imposto na Importación artigo 74.1 RIVA, Disp. transitoria única RD 1075/2017):Con efectos 1 de xaneiro de 2018, se inclúen as seguintes modificacións:
   • Os suxeitos pasivos que tributan exclusivamente ante unha Administración tributaria Foral poderán acollerse ao réxime de diferimiento do IVE na Importación. Nese caso, incluirán a totalidade da cota liquidada polas Xuntas nunha declaración-liquidación que presentarán ante a Administración do Estado.
   • Con carácter xeral os suxeitos pasivos poderán optar ao réxime de diferimiento do IVE á importación durante o mes de novembro do ano anterior ao que deba producir efecto. Non obstante, os suxeitos pasivos que tributan exclusivamente ante unha Administración tributaria Foral poderán optar para seu aplicación no ano 2018 (cotas liquidadas pola Aduana correspondentes ao período do mes de febreiro e seguintes) ata o día 15 de xaneiro de 2018.
 2. Real decreto 3485/2000, de 29 de decembro, sobre franquías e exencións en réxime diplomático, consular e de organismos internacionais, e de modificación do Regulamento Xeral de Vehículos, aprobado polo Real decreto 2822/1998, de 23 de decembro: Artigo sexto RD 1075/2017.As principais modificacións introducidas con efectos 1 de xaneiro de 2018 son as seguintes:
   • Se amplía a exención a certos servizos, como os de seguridade, limpeza, consultoría e tradución, para atender as necesidades das representacións diplomáticas, oficinas consulares e organismos internacionais, favorecendo ademais a reciprocidade de trato para as representacións diplomáticas e consulares de España noutros países.
 3. Se actualiza o procedemento de exención referindose ao certificado de exención común para os Estados membros, para as entregas de bens e prestacións de servizos realizadas no marco de acordos diplomáticos ou consulares ou que se destinen a organismos internacionais previsto no Regulamento de Execución (UE) Nº 282/2011, do Consello de 15 de marzo de 2011, por que se establecen disposicións de aplicación da Directiva 2006/112/CE relativa ao sistema común do imposto sobre o valor
Advertisement