PRINCIPAIS NOVIDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS NO IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES


Modificación da regulación da información e documentación sobre entidades e operacións vinculadas

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2016, se modifica o apartado 1 do artigo 13 do Real decreto 634/2015, de 10 de xullo, aclarando o ámbito subxectivo das entidades que teñen que achegar información e documentación sobre entidades e operacións vinculadas. Neste sentido, se aclara a inclusión, dos establecementos permanentes en territorio español de entidades non residentes do grupo da obriga de achegar a documentación recollida no artigo 14 do Regulamento. Se suprime a circunstancia prevista na anterior letra a) do apartado 1 do artigo 13 no referente á obriga de achegar información.

Así mesmo, se incorpora a seguinte excepción, non existirá a obriga de achegar a información polas entidades dependentes ou establecementos permanentes en territorio español cando o grupo multinacional designase para que presente a referida información a unha entidade dependente constitutiva do grupo que sexa residente nun Estado membro da Unión Europea, ou ben cando a información fose xa presentada en seu territorio de residencia fiscal por outra entidade non residente nomeada polo grupo como subrogada da entidade matriz para os efectos da devandita presentación. No suposto de que se trate dunha entidade subrogada con residencia fiscal nun territorio fóra da Unión Europea, deberá cumprir as condicións previstas no apartado 2 da sección II do anexo III da Directiva 2011/16/UE do Consello, de 15 de febreiro de 2011, relativa á cooperación administrativa no ámbito da fiscalidade e por que se derroga a Directiva 77/799/CEE.

Se introduce a seguinte matización, no caso de que existindo varias entidades dependentes residentes en territorio español, unha delas fose designada ou nomeada polo grupo multinacional para presentar a información, será unicamente esta a obrigada á devandita presentación.

Finalmente se incorpora as consecuencias ante a negativa de achegar a información establecendose que se a entidade non residente se negase a subministrar todo ou parte da información correspondente ao grupo á entidade residente en territorio español ou ao establecemento permanente en territorio español, estes presentarán a información de que dispoñan e notificarán esta circunstancia á Administración tributaria.

Modificación da regulación da información país por país

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2016, se modifica a letra e) do apartado 2 do artigo 14 do Real decreto 634/2015, incorporando entre a información a achegar, ademais do Importe da cifra de capital, outros resultados non distribuídos na data de conclusión do período impositivo.

O Título III, do Real decreto 634/2015, “Xestión do Imposto ”pasa a ser o Título IV

Modificación da regulación das excepcións á obriga de reter e ingresar a conta

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2018 se modifican as letras u), y) e z) do artigo 61 do Real decreto 634/2015, exceptuando da obriga de reter respecto das cantidades satisfeitas polos fondos de pensións abertos como consecuencia do reintegro ou mobilización de participacións dos fondos de pensións investidores ou dos plans de pensións investidores, de acordo co que se establece no texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado por Real decreto Lexislativo 1/2002, de 29 de novembro, e en seus normas de desenvolvemento, así como nas rendas derivadas do reembolso ou transmisión de participacións ou accións nos fondos e sociedades regulados polo artigo 79 do Regulamento de desenvolvemento da Lei 35/2003. Finalmente, se exceptúa da obriga de reter as remuneracións e compensacións por dereitos económicos que perciban as entidades de contrapartida central polas operacións de préstamo de valores realizadas en aplicación do previsto no apartado 2 do artigo 82 do Real decreto 878/2015, de 2 de outubro, sobre compensación, liquidación e rexistro de valores negociables representados mediante anotacións en conta, sobre o réxime xurídico dos depositarios centrais de valores e das entidades de contrapartida central e sobre requisitos de transparencia dos emisores de valores admitidos a negociación nun mercado secundario oficial. Así mesmo, as entidades de contrapartida central tampouco estarán obrigadas a practicar retención polas remuneracións e compensacións por dereitos económicos que aboen como consecuencia das operacións de préstamo de valores ás que se refire o parágrafo anterior. O establecido anteriormente se entenderá sen prexuízo da suxeición das mencionadas rendas á retención que corresponda, de acordo coa normativa reguladora do correspondente imposto persoal do beneficiario das devanditas rendas, a cal, cando proceder, deberá practicar a entidade participante que intermedie en seu pagamento a aquel, a cuxo efecto non se entenderá que efectúa unha simple mediación de pagamento.

Modificación da regulación dos suxeitos obrigados a de reter ou a efectuar ingreso a conta

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2018 se modifica o apartado 8 do artigo 62 do Real decreto 634/2015, establecendose que nas operacións realizadas en España por entidades aseguradoras domiciliadas noutro Estado membro do Espazo Económico Europeo que operen en España en réxime de libre prestación de servizos, estará obrigada a practicar retención ou ingreso a conta a entidade aseguradora.

Adaptación á Lei do 27/2014, do Imposto sobre Sociedades

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2018 se modifican diversos apartados do artigo 69 do Real decreto 634/2015 para adaptaros á Lei do Imposto sobre Sociedades e en concreto establece con respecto ao procedemento de compensación e aboamento de créditos esixibles fronte á Facenda Pública que os activos por imposto diferido correspondentes a dotacións por deterioración dos créditos ou outros activos derivadas das posibles insolvencias dos debedores non vinculados co contribuínte, non debidos con entidades de dereito público e cuxa deducibilidad non se produza por aplicación do que se dispón no artigo 13.1.a) da Lei do Imposto, así como os derivados dos apartados 1 e 2 do artigo 14 da Lei do Imposto, correspondentes a dotacións ou achegas a sistemas de previsión social e, se é o caso, prexubilación, poderán converterse nun crédito esixible fronte á Administración tributaria, nos termos establecidos nos apartados 1 e 2 do artigo 130 da Lei do Imposto.

Advertisement