Axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética 2018


Remítese información da convocatoria de AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE AUDITORIAS ENERGÉTICAS, IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE XESTIÓN E PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERGÉTICA NAS EMPRESAS DOS SECTORES INDUSTRIA, SERVIZOS E AGRÍCOLA PRIMARIO– IN417E. DOG núm 21 de martes 30 de xaneiro de 2018.

Recordámoslle que desde Asec Asesores tramitamos  e  xustificamos estas axudas. No caso de que estivese interesado quedamos á súa disposición para que nos consulte.

A continuación detállanse os puntos destacados da convocatoria:

  • Beneficiarios

* Empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos que teñan domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia, incluídas no sector servizos, agrícola primario ou industria.
Actividades sector servizos: seccións H, I, J, L, M, N, Ou, P, Q, R, S, T ou Ou do CNAE 2009
Actividades sector Industrias: Sección B, C ou D do CNAE 2009 con excepción da industria extractiva energética, a de refinación de petróleo e biocombustible, empresas de xeración, transporte e distribución de enerxía eléctrica.
Actividades sector de produción agrícola primaria: sección A, en concreto as clases da 1.11 á 2.40 CNAE 2009

* Empresas de servizos energéticos que gestionen total ou parcialmente instalacións consumidoras de enerxía e que o obxecto destes contratos sexa a consecución de aforro económico derivado dun menor consumo de enerxía. .

  • Proxectos Subvencionables

AE – Auditorias energéticas.

SX – Implantación de sistemas de xestión

PAEI – Proxectos de aforro e eficiencia energética no sector industrial e ESE

PAES – Proxectos de aforro e eficiencia energética no sector servizos

PAEA – Proxectos de aforro e eficiencia energética no sector agrícola primario.

  • Gastos Subvencionables

1.- Auditorias energéticas.

Realización de auditorias energéticas que analicen de forma integral o proceso produtivo do centro de traballo da empresa e que propoñan medidas de redución de consumo energético. Non son subvencionables auditorias energéticas obligatorias por lei, en concreto, as referidas a grandes empresas.
A subvención será en función do consumo de enerxía final no centro de traballo.

2.- Implantación de sistemas de xestión certificados conforme á norma 50.001.

Serán subvencionables os gastos de empresas consultoras especializadas, gastos de auditoria energética previa,  gastos de certificación e custos de equipos de medida de consumo energético asociados á implantación do sistema de xestión.
A subvención será en función do consumo de enerxía final no centro de traballo

3.- Proxectos de aforro e eficiencia energética.

Non serán subvencionables aqueles proxectos con ratios de aforro energético anual de enerxía final inferiores a 0,35 kWh por € de investimento elegible.

a) Investimentos en substitución ou mellora de equipos e instalacións consumidoras de enerxía do proceso produtivo do sector industrial, así como sistemas auxiliares por equipos e instalacións que utilicen tecnoloxía de alta eficiencia ou a mellora tecnolóxica dispoñible. Aforro energético mínimo do 5% respecto ao consumo inicial.

b) Renovación ou mellora de equipamientos de instalacións existentes de produción de calor e frío por outras de alta eficiencia energética. O aforro energético mínimo será do 20%

c) Mellora da eficiencia energética de instalacións de iluminación existentes que leven asociada unha redución anual do 40%

d) Instalacións fotovoltaicas, minieólicas, solares térmicas, bombas de calor, biogás e calquera outro sistema de aprovechamiento de enerxías renovables. O aforro energético será do 20%

e) Calquera outra actuación que implique aforro energético mínimo dun 20%

f) Implantación de medidas de contabilización, monitorización e telegestión do consumo de enerxía asociados a actuacións de aforro para as que se solicita axuda.

Serán subvencionables o prezo dos equipamientos, a súa montaxe e a súa posta en marcha.
Investimento mínimo 10.000 € por actuación e o proxecto pode incluír varias actuacións, salvo en caso de auditorías energéticas cuxa investimento mínimo será de 3.000 € auditoría. O investimento máximo da actuación será de 200.000 € por solicitude.
Cada empresa poderá presentar unha ou máis solicitudes.

  • Prazo de Presentación de Solicitudes

28 de febreiro de 2018. A presentación será electrónica polo que é necesario DNI electrónico ou certificado digital

  • Prazo de ejecución e xustificación

30 de setembro de 2018

  • Cuantía da axuda

A axuda será dun 35% incrementándose nun 20% en caso de pequenas empresas e nun 10 % en caso de medianas empresas.

  • Orzamento

4.382.377 €

  • Documentación

Remítese achego as bases reguladoras 

Concurrencia competitiva

Advertisement