Axudas para ejecución de medidas de promoción do sector vitivinícola en mercados de tercersos países


Remítese información da convocatoria de AXUDAS PARA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE PROMOCIÓN DO SECTOR VITIVINÍCOLA EN MERCADOS DE PAÍSES TERCEIROS – MR440D- DOG núm 16 de 23 de xaneiro de 2018 

 

Recordámoslle que desde Asec Asesores tramitamos, executamos algunhas das actuacións subvencionables e  xustificamos estas axudas. No caso de que estivese interesado quedamos á súa disposición para que nos consulte.

A continuación detállanse os puntos destacados da convocatoria:

 • Beneficiarios
  • Empresas vinícolas nas que máis do 50% do seu facturación proveña do sector do viño, de acordo co último exercicio pechado.
  • Organizacións de productores vitivinícolas, asociacións de organizacións de productores vitivinícolas
  • Organizacións interprofesionales e organizacións profesionais que exerzan a súa actividade mayoritariamente no sector do viño e que estean recoñecidas no ámbito nacional tendo entre os seus fins a realización de actividades de promoción.
  • Órganos de xestión e representación das denominaciones de orixe protexidas e das indicacións xeográficas protexidas vitivinícolas
  • Asociacións temporais ou permanentes de dúas ou mais productores que teñan entre os seus fins o desenvolvemento de iniciativas en materia de promoción e comercialización de viños. Enténdese como tales as agrupaciones de productores, persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que poidan levar a cabo os proxectos para os cales agrupáronse.
  • Organismos públicos con competencia legalmente establecida para desenvolver actuacións de promoción de produtos e mercados en terceiros paises

 • Proxectos Subvencionables
  • Relacións públicas e medidas de promoción e publicidade. Inclúe: Misións comerciais, campañas publicitarias, promoción en puntos de venda, portais web para promoción exterior, redes sociais, Misións inversas, oficinas de información, gabinete de prensa, presentación de produtos.
  • Participación en manifestacións: feiras e exposicións de importancia internacional
  • Campañas de información: Encontros empresariais, profesionais, líderes de opinión e consumidores; xornadas, seminarios, catas, degustaciones.
  • Estudos de novos mercados, necesarios para a procura de novas saídas comerciais
  • Avaliación dos resultados das medidas de promoción e información. Inclúe estudos de avaliación de resultados das medidas de promoción.

Consideraranse elegibles todos os terceiros países e serán prioritarios os recolleitos no anexo VII

 •   Gastos Subvencionables
  • Gastos de viaxe (voos)
  • Aloxamento, manutención e comidas colectivas.
  • Gastos de material promocional
  • Gastos de envío de mostras
  • Gastos de aluguer de instalacións, stand, etc.. para as accións de promoción
  • Gastos de persoal que se produzan con motivo da preparación, ejecución ou seguimiento da operación subvencionada.
  • Gastos administrativos

 • Prazo de Realización da Actividade Subvencionable

            Desde o 1 de xuño de 2018 ata o 30 de maio de 2019

 • Prazo de Presentación de Solicitudes

           15 de febreiro de 2018 por medios telemáticos.

 • Cuantía Subvencionable

     A subvención será do 50 %

 • Orzamento

    1.700.000 €

 • Documentación

Remítese achego  bases reguladoras 2018

Concurrencia competitiva

Advertisement