Axudas a investimentos para a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas


Remítese información da convocatoria de AXUDAS A INVESTIMENTOS PARA A ELABORACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS VITIVINÍCOLAS – MR361A. DOG núm 19 de venres 26  de xaneiro de 2018.

Recordámoslle que desde Asec Asesores tramitamos, executamos algunhas das actuacións subvencionables e  xustificamos estas axudas. No caso de que estivese interesado quedamos á súa disposición para que nos consulte.

A continuación detállanse os puntos destacados da convocatoria:

 • Beneficiarios

a) Empresas vitivinícolas que no momento da solicitude produzan ou comercialicen os produtos incluídos no anexo VII parte II do Reglamento (UE) nº 1308/2013. As empresas deberán estar constituídas con anterioridad á data de presentación da solicitude.

b) As organizacións de productores vitivinícolas

c) as asociacións de dúas ou máis productores, con personalidade xurídica, de produtos incluídos no anexo VII parte II do Reglamento (UE) nº 1308/2013.

d) as organizacións interprofesionales.

No caso de que unha empresa se dedicque unicamente a comercialización, polo menos o 80% do seu facturación no último exercicio pechado deberá proceder da comercialización de produtos incluídos no anexo VII parte II do Reglamento (UE) nº 1308/2013.

 • Proxectos Subvencionables

Investimentos referidos á produción, comercialización ou ambas os dous produtos vitivinícolas mencionados no anexo VII parte II do Reglamento (UE) nº 1308/2013.

Serán admisibles os proxectos relativos a investimentos tanxibles ou intangibles que axuden a conseguir un dos obxectivos estratéxicos seguintes:
a) Fomentar a agrupación dos primeiros eslabones da cadea alimentaria mediante a integración das entidades asociativas ou o asociacionismo agrario
b) Fomentar a sustentabilidad integral das industrias das industrias nos seus ámbitos económico, social e ambiental.
c) Fomentar os procesos sustentables desde o punto de vista medioambiental a través de aforro de enerxía, a eficiencia energética global, a utilización de enerxías renovables e a valorización e tratamento dos residuos.
d) Fomentar a certificación ambiental das instalacións das empresas vitivinicolas.
e) Fomentar a produción ecolóxica.
f) Fomentar os produtos acolleitos a réximes de calidade e aos pagos de uva por calidade
g) Favorecer o incremento da dimensión empresarial
h) Favorecer a participación dos vitivultores e elaboradores na cadea de valor
i) Fomentar os investimentos en comercialización
j) Fomentar a innovación e a implantación de novos produtos e novas presentacións.
k) Impulsar a introdución das tecnoloxías digitales nas empresas (industria conectada 4.0)

 • Gastos Subvencionables

     a) Construción, adquisición ou mellora de bens inmuebles
b) Compra de nova maquinaria e equipamientos ata o valor de mercado do produto.
c) Custos xerais vinculados aos gastos determinados nas letras a) e b), tales como honorarios de arquitectos, enxeñeiros e asesores, así como estudos de viabilidad, co límite do 8% do orzamento total.
d) Adquisición ou desenvolvemento de soportes lóxicos de ordenador e a adquisición de patentes, licenzas, dereitos de autor e o rexistro de marcas colectivas.

RELACIÓN DE OBXECTIVOS XERAIS DAS OPERACIÓNS:

1.- INVESTIMENTOS DIRECTAMENTE DESTINADAS Á PRODUCIÓN DE PRODUTOS VITIVINÍCOLAS
a) Investimentos en cámaras de almacenamiento frigorífico
b) Investimentos noutras instalacións da bodega
c) Investimentos en obra civil: construción de novos inmuebles, mellora dos inmuebles, adquisición de inmuebles.
d) Investimentos en compra de maquinaria e/ou equipamientos: maquinaria e/ou equipamientos para transformación de uva (pesaje, prensaje, etc..), maquinaria e/ou equipamientos de tratamento de viños e mostos (filtración, sedimentación, clarificación, etc..), maquinaria e/ou equipamiento de control de temperatura, equipamientos para o movemento e tratamento do viño da bodega, equipos para almacenamiento, mestura, coidado posterior e envejecimiento do viño, equipos xerais para o embotellamento, envasado, etiquetaje e embalaje, equipos específicos para a produción, almacenamiento, embotellamento e acondicionamiento de viños espumosos, software para xestión da bodega, equipamientos para a xestión de augas residuales e outros residuos.
e) Custos xerais relacionados con todos estes investimentos

2.- INVESTIMENTOS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CO CONTROL DA CALIDADE
a) Investimentos en construción de laboratorios e dotación.
b) Investimentos en maquinaria e equipamientos, incluído o software para control de calidade das materias primas, dos produtos e das condicións de produción e conservación.
c) Investimentos en equipamientos destinados a introducir normas de calidade ou sistemas de trazabilidad voluntarios, menos en caso de viños ecolóxicos.
d) Custos xerais relacionados con estes investimentos.

3.- INVESTIMENTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS COA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS VITIVINÍCOLAS
a) Investimentos en establecementos de presentación e venda: Obra civil, incluída a urbanización exterior, maquinaria e equipamiento, incluído software.
b) Investimentos en almacéns, centros logísticos e oficinas comerciais: Obra civil incluída a urbanización exterior, maquinaria e equipamiento, incluído software.
c) Investimentos en equipamientos para a logística e a comercialización dos produtos vitivinícolas.
d) Hadware, software e/ou plataformas web para comercio electrónico destinadas exclusivamente a produtos vitivinícolas
e) Rexistro de marcas colectivas
f) Custos xerais relacionados con estes investimentos.

4.- INVESTIMENTOS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON USOS ADMINISTRATIVOS E/Ou XERAIS:
a) Investimentos en obra civil, incluída a urbanización exterior: construción de novos inmuebles, mellora do inmueble, adquisición de inmuebles.
b) Investimentos en suministraciones energéticas e conexións de servizos (xeradores, transformadores, lineas eléctricas, suministraciones de auga, etc..)
c) Investimentos noutras instalacións e equipamientos, incluído software: de uso administrativo, de xestión empresarial.
d) Custos xerais relacionados con estes investimentos.

 • Prazo de Presentación de Solicitudes

 26 de febreiro de 2018

 • Prazo de execución

       30 de abril de cada exercicio

 • Cuantía da axuda
  •     40 % para microempresas, pequenas e medianas empresas
  •     20 % empresas non pymes con menos de 750 empregados ou cun volume de negocios inferior a 200 millóns de euros
  •     10 % empresas non pymes con 750 ou máis empregados e cun volume de negocios igual ou superior a 200 millóns de euros.
 • Orzamento

    2.550.000 €

 • Documentación

Remítese achego as bases reguladoras 

Concurrencia non competitiva

Advertisement