AXUDAS A ENTIDADES PRIVADAS PARA ACTUACIÓNS DE MELLORA DAS INFRAESTRUCTURAS DOS ESTABLECEMENTOS TURISTICOS DE ALOXAMENTO DA CCAA DE GALICIA


Recordámoslle que desde Asec Asesores tramitamos e xustificamos estas axudas. No caso de que estivese interesado quedamos á súa disposición para que nos consulte.

A continuación detállanse os puntos destacados da convocatoria:

Beneficiarios
Entidades ou empresas (PYMES) que reúnan os requisitos establecidos nas bases e que teñan autorizado ou clasificado conforme estableza a normativa turística, no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (RETA), o establecemento turístico para o cal solicítase a axuda, con base nos artigos 50e 51 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

REQUISITOS:
* Acreditar por calquera título válido en dereito, a propiedade dos inmuebles obxecto da actuación ou calquera outro dereito que autorice ao beneficiario a realizar o investimento subvencionado e que permita, igualmente, a explotación do establecemento durante todo o prazo de duración da obrigación de manter a actividade durante 5 anos.

* Deberá acreditar unha antigüidade no exercicio da actividade no establecemento non inferior a 5 anos á data de solicitude da axuda. Admítense as modificacións de titularidad por sucesión familiar ata cuarto grado incluído de consaguinidad ou afinidade.

Estes requisitos serán acreditados á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.

Proxectos Subvencionables
1. Actuacións destinadas a mellorar as condicións de accesibilidad e supresión de barreiras arquitectónicas.

2. Obras destinadas a mellóraa das instalacións coa finalidade de obter certificaciones de calidade, en especial a Q de Calidade Turística.

3. Actuacións destinadas a mellóraa da clasificación do establecemento que supoña un incremento de categoría.

4. Actuacións de mellora da climatización que favorezan a sustentabilidad coa implementación de medidas de aforro energético.

5. Actuacións relativas á renovación e modernización das instalacións, así como embellecimiento do contorno.

6. Renovación dos equipamientos mobles necesarios para o funcionamento do establecemento de aloxamento.

Gastos Subvencionables
a) Servizos profesionais vinculados ao proxecto, como honorarios técnicos de redacción de proxecto e de dirección de obra. Os honorarios técnicos non serán superiores ao 6% do investimento neta admitida.

b) Bens de equipamiento, comprendidos no proxecto, que deben ser empregados mediantes instalacións fixas, sempre que constitúan complemento natural da obra. Non se considera subvencionable o equipamiento que non cumpra estas condicións.

Prazo de Realización da Actividade Subvencionable
Desde o 1 de xaneiro de 2018 ata o 31 de outubro de 2018

Prazo de Presentación de Solicitudes
23 de febreiro de 2018 por medios telemáticos.

Cuantía Subvencionable
Investimento máximo 100.000 €. A subvención será do 35 % para proxectos que obteñan unha puntuación de entre 61 e 100 puntos; do 30 % para proxectos con puntuación entre 41 e 60 puntos e de 25% para proxectos con puntuación entre 20 e 40 puntos
Presuposto

Documentación
Remítese achego bases reguladoras 2018 por Concurrencia competitiva

Advertisement