Axudas programa de fomento e consolidación do emprego nas pymes de nova creación


Remítese información da convocatoria de AXUDAS PARA O FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO A través DO PROGRAMA I, PARA As PEQUENAS EMPRESAS DE NOVA CREACIÓN, (TR807I) E DO PROGRAMA II, DE INCENTIVOS Ás EMPRESAS CUALIFICADAS COMO INICIATIVAS DE EMPREGO DE BASE TECNOLÓXICA (TR340E). DOG núm 19 de venres 26  de xaneiro de 2018.

Recordámoslle que desde Asec Asesores tramitamos, executamos algunhas das actuacións subvencionables e  xustificamos estas axudas. No caso de que estivese interesado quedamos á súa disposición para que nos consulte.

A continuación detállanse os puntos destacados da convocatoria:

  • Beneficiarios

 PROGRAMA I – Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación – TR807I

1.- Empresas privadas calquera que sexa a súa forma xurídica (non se inclúen autónomos, comunidades de bens, sociedades civís, cooperativas nin sociedades laborais) e que cumpran os seguintes requisitos, a data de inicio da actividade:
– Que sexan empresas de nova creación ( data de alta en actividade desde o 1 de agosto de 2017)
– Que sexan viables técnica, económica e financieramente
– Que xeren emprego estable para persoas desempleadas
– Que teñan o seu domicilio social, fiscal e o seu centro de traballo en Galicia
– Que sexan promovidas, como máximo, por cinco acodes e que entre os socios ou as socias promotoras non figure ningunha persoa xurídica
– Que a empresa teña un capital social máximo de 120.202 €
– Que como mínimo o 50% do capital social sexa de titularidad dos promotores e promotoras que sexan persoas desempleadas que creen a súa propio posto de traballo na empresa
2.- Empresas privadas que obtivesen a cualificación como iniciativa local de emprego (ILE).
3.- Persoas promotoras para a conciliación de vida persoal, labora e familiar

 PROGRAMA II – Programa de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica – TR340E

As empresas privadas, incluídas as persoas autónomas, con domicilio social, fiscal e centro de traballo na CCAA de Galicia que se constitúan e inicien a súa actividade nun prazo non superior a 1 ano desde que o proxecto empresarial foi cualificado como IEBT sempre que a maioría de titularidad da empresa corresponda ás persoas físicas promotoras do proxecto empresarial cualificado como IEBT.

Será obligatorio crear emprego estable para persoas desempleadas.

  • Actuacións Subvencionables e Cuantía de axuda

 PROGRAMA I – Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación – TR807I
        a) SUBVENCIÓN Á XERACIÓN DE EMPREGO ESTABLE.
Creación de posto de traballo estable con carácter indefinido, incluídos os das persoas promotoras, que sexan ocupados por persoas desempleadas, ata un máximo de 10, creados desde o 1 de agosto de 2017 ata o 31 de xullo de 2018

Cuantía de axuda:
– 2.000€, desempleado en xeral.
 – 4.000€ nos seguintes casos: persoa desempleada de longa duración, persoa desempleada con discapacidad, persoa desempleada pertencente a colectivos en risco ou en situación de exclusión social.

Estas cuantías incrementaranse nun 25% nos seguintes casos: si a persoa incorporada é unha muller, no caso de que o centro de traballo ou domicilio fiscal atópese nun concello rural, persoas maiores de 45 anos, si a persoa incorporada ten a condición de emigrante retornado.

Polo que podería ascender a un total de 8.000 €

      b) SUBVENCIÓN PARA FORMACIÓN.
Formación relacionada con funcións gerenciales das persoas promotoras ou empresaria e/ou formación relacionada coa actividade a desenvolver.  Os cursos serán realizados (executados e pagos) con anterioridad ao 20 de decembro de 2018

Cuantía de axuda: 75 % co límite de 3.000 € polo conxunto de cursos realizados.

      c) SUBVENCIÓN PARA INICIO DE ACTIVIDADE.
Gastos por inicio de actividade (honorarios notaria e registrador, compra de mercancía e materias primas, arrendamento de local, de maquinaria e de equipamientos informáticos, gastos de seguro de local, publicidade, páxina web, posicionamiento web e suministraciones) realizados durante un mes antes ao comezo da actividade empresarial e durante o período subvencionable con data límite o 20 de decembro de 2018

Cuantía de axuda:
– 2.000 € por cada emprego subvencionable, ata un máximo de 10, por persoa desempleada en xeral
4.000 € nos seguintes casos: persoa desempleada de longa duración, persoa desempleada con discapacidad, persoa desempleada pertencente a colectivos en risco ou en situación de exclusión social.

Estas cuantías incrementaranse nun 25% nos seguintes casos: si a persoa incorporada é unha muller, no caso de que o centro de traballo ou domicilio fiscal atópese nun concello rural, persoas maiores de 45 anos, si a persoa incorporada ten a condición de emigrante retornado.

Polo que podería ascender a un total de 8.000 €
d) SUBVENCIÓN PARA CONCILIACIÓN DE VIDA PERSOAL, LABORAL E FAMILIAR DAS PERSOAS PROMOTORAS.
Serán beneficiarias as persoas promotoras que creen o seu posto de traballo e que obtivesen tamén a subvención por xeración de emprego estable(apartado a), sexan titulares de familias mono parentales ou nas cales os dous cónyuges realicen unha actividade laboral e estean dados de alta no correspondente réxime da SS.
Serán subvencionables os gastos de guardería correspondentes aos 3 meses anteriores ao comezo da actividade ata o fin do período subvencionable e como data límite o mes de xullo de 2018 incluído.

Axuda de 75% por custos de servizos de guardería, ata un máximo de 3.000 € por persoa promotora que teña fillos menores de 3 anos

 PROGRAMA II – Programa de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica – TR340E
     a) SUBVENCIÓN Á CREACIÓN DIRECTA DE EMPREGO ESTABLE.
Creación de postos de traballo estables de carácter indefinido, incluídos os propios promotores, creados nun centro de traballo da CCAA de Galicia antes de transcorrido 1 ano desde a data de inicio da actividade e que sexan ocupados prol acodes desempleadas.
Serán subvencionables os postos de traballo estables creados entre o 1 de outubro de 2017 e o 30 de setembro de 2018
OBRIGACIÓN: Que o cadro de persoal no mes en que se proceda á primeira contratación por conta allea estea constituído como mínimo, nun 25% por persoas con titulación universitaria.

Cuantía de axuda:
– 6.000 €, desempleado en xeral.
– 8.000 € nos seguintes casos: persoa desempleada de longa duración, persoa desempleada con discapacidad, persoa desempleada pertencente a colectivos en risco ou en situación de exclusión social.
– 9.000 € cando se trate de persoas tituladas universitarias desempleadas.
– 10.000 € persoas desempleadas que posúan o título de doutor.

Estas cuantías incrementaranse nun 25% nos seguintes casos: si a persoa incorporada é unha muller, no caso de que o centro de traballo ou domicilio fiscal atópese nun concello rural, persoas maiores de 45 anos, si a persoa incorporada ten a condición de emigrante retornado.
    b) SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO DE ALTA CUALIFICACIÓN.
1.- As contrataciones temporais de persoal técnico de alta cualificación realizadas para prestar servizos nun centro de traballo de Galicia antes de que transcorra 1 ano desde a data de inicio da actividade.
O período subvencionable será dun ano  e o experto técnico deberá estar en posesión de titulo universitario
Serán subvencionables as contrataciones realizadas entre o 1 de outubro de 2017 e o 30 de setembro de 2018.

Cuantía de axuda: O resultado de multiplicar o custo bruto salarial medio mensual dun contrato temporal segundo os datos da última EPA (1.461,25 €) polo nº de meses de duración do contrato temporal que se subvenciona.
Límite máximo: 18.000 €

     c) AXUDA PARA O INICIO E POSTA EN MARCHA DE ACTIVIDADE
Gastos necesarios realizados entre o 1 de outubro de 2017 e o 30 de setembro de 2018 que se produzan antes de que transcorra 1 ano desde o inicio da súa actividade: Gastos de arrendamento de local, de maquinaria e de equipamientos informáticos, gastos de seguro de local,  publicidade e suministraciones. Tamén se admiten como gastos subvencionables os gastos por cursos realizados pola persoa promotora co fin de mellorar os seus coñecementos sobre a función gerencial.

Cuantía de axuda:
* 1 posto de traballo: 10.000 €
* 2 postos de traballo: 18.000 €
* A partir de 3 postos de traballo: ata 24.000 €

  • Prazo de Presentación de Solicitudes

PROGRAMA I – Fomento e consolidación do emprego nas pequenas empresas de nova creación – TR807I

                31  de xullo de 2018

                26 de marzo de 2018 para empresas creadas antes da publicación destas bases

 PROGRAMA II – Programa de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica – TR340E

                1 de outubro de 2018

  • Orzamento

    Programa I: 2.284.300 €.
Programa II: 500.000 €

  • Documentación

Remítese achego as bases reguladoras

Concurrencia non competitiva

Advertisement