PRINCIPAIS NOVIDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POLA LEI 6/2017, DE 24 DE OUTUBRO, DE REFORMAS URXENTES DO TRABALLO AUTÓNOMO


Deducibilidad dos gastos de subministracións da vivenda parcialmente afecta á actividade económica e dos gastos de manutención incorridos no desenvolvemento da actividade en estimación directa.

O artigo 11 da Lei 6/2017 engade as letras b) e c), con efectos desde o 1 de xaneiro de 2018, á regra 5ª do apartado 2 do artigo 30 da Lei 35/2006, de 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas nos seguintes termos:

I. Contribuíntes que afecten parcialmente seu vivenda habitual ao desenvolvemento da actividade económica.

Nestes casos, serán deducibles os gastos de subministracións da devandita vivenda entendendose por tales auga, gas, electricidade, telefonía e Internet.

Tales gastos serán deducibles no porcentaxe que resulte de aplicar o 30 por cento á proporción existente entre os metros cadrados da vivenda destinados á actividade con respecto a seu superficie total, non sendo que se probe un porcentaxe superior ou inferior.

O procedemento para calcular o importe deducible destes gastos se mostra a través do seguinte exemplo:

A vivenda habitual dun contribuínte ten 100 m². O contribuínte afecta á actividade económica que desenvolve 40 m². Os gastos anuais por subministracións ascenden a 5.000 euros.

Proporción da vivenda habitual afecta: 40 m² / 100 m² = 40%

Porcentaxe de dedución = 30% x 40% = 12%

Gastos deducibles: 5.000 € x 12% = 600 €

II. Gastos de manutención do propio contribuínte incorridos no desenvolvemento da actividade económica.

Os contribuíntes poderán deducir para a determinación do rendemento neto da actividade económica en estimación directa os gastos de manutención que cumpran os seguintes requisitos:

  • Ser gastos do propio contribuínte.
  • Realizarse no desenvolvemento da actividade económica.
  • Producirse en establecementos de restauración e hostalaría.
  • Deberán aboarse utilizando calquera medio electrónico de pagamento.

Estes gastos terán como límite máximo os importes establecidos regulamentariamente para as dietas e asignacións para gastos normais de manutención dos traballadores que se conteñen no artigo 9.A.3.a) do Real decreto 439/2007, de 30 de marzo, por que se aproba o Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas

Advertisement