Renta 2016: Os erros máis frecuentes no borrador que che prexudican


renta defA campaña da Renta 2016 estase a realizar cun novo sistema, o Renta Web que substitúe ao programa PADRE e que seguirá causando quebradizos de cabeza a máis dun contribuinte. Ademais, como cada ano, aconséllase revisar detidamente os datos fiscais debido a que a información facilitada pola Axencia Tributaria non é sempre correcta nin completa. Os erros máis frecuentes, case sempre en prexuízo do contribuinte, son os seguintes:

Cambios na situación familiar

É necesario reflectir na declaración da renda as modificacións no estado civil, defuncións, nacementos e situacións de minusvalía. A modo de exemplo, si foi nai en 2016, debe revisar a dedución por maternidade. Así mesmo, as familias numerosas teñen dereito á aplicación dunha dedución. Para rematar, en caso de divorcio, as pensións compensatorias e manutención dos fillos son deducibles para o cólluxe que as satisfai e non adoitan aparecen nos datos do borrador.

Declaración individual ou conxunta

Dependendo dos ingresos de cada cónlluxe, pode ser moito máis beneficioso escoller unha modalidade de tributación ou outra. Hai que ter en conta que unha vez presentouse a renda e escolleuse unha opción, non pode modificarse posteriormente para o mesmo exercicio. Por iso, convén revisar que opción é máis conveniente para ambos cónlluxes.

Deducións autonómicas

Convén revisar as existentes na Comunidade Autónoma de residencia e os requisitos para a súa aplicación, que nalgúns casos adoitan estar relacionados coa idade e xerar problemas aos contribuintes para a súa aplicación. Entre as deducións máis importantes destaca a dedución por adquisición ou aluguer de vivenda habitual. Aínda que a dedución estatal desapareceu desde 2013 (mantendo un réxime transitorio), algunhas Comunidades Autónomas manteñen o réxime cos seus propios requisitos pero estas deducións autonómicas non adoitan aparecen no borrador.

Gastos deducibles dos rendementos do traballo

Algúns dos gastos a ter en conta son as desgravaciones por cotas sindicais, as cotas satisfeitas a colexios profesionais (avogados, médicos, etc.), os gastos de defensa xurídica vinculados á relación laboral (por exemplo, un despedimento) ou os gastos por movilidade xeográfica si o contribuinte atópase en situación de desemprego.

Donaciones a entidades sen ánimo de lucro

Estas desgravacións fiscais non adoitan aparecer completas no borrador e supoñen unha rebaixa da factura fiscal importante. Hai que ter en conta que non todas as entidades sen ánimo de lucro comunican os importes doados a Facenda. Por iso, convén revisar a cantidade total doada e dispoñer ademais de todos os certificados emitidos por tales entidades para xustificar as cantidades consignadas en caso de revisión da declaración.

Achegas a plans de pensións

Convén revisar que as cantidades aportadas aos plans de pensións que recolle o borrador coinciden coas reais, tendo en conta os límites legais.

Ganancias patrimoniais

Convén recordar que o Plan PIVE para comprar coches ou as axudas para comprar vivendas son ganancias patrimoniais para Facenda. Posto que son datos dos que dispón Facenda aínda que non se inclúan no borrador, en caso de non declaralos, Facenda liquidará o importe da ganancia patrimonial coa consiguiente sanción e intereses de demora.

Datos dos inmobles

É necesario ter en conta que os garaxes e o trasteiro vinculados á vivenda habitual que se adquiriron conxuntamente, non tributan na renda. Normalmente a información catastral que aparece no borrador é incorrecta e impútanse rendas por elementos que forman parte da vivenda habitual. Así mesmo, tamén convén revisar as porcentaxes de titularidade dos inmobles. Para rematar, hai que ter en conta que as vivendas e locais baleiros tributan por imputación de renda inmobiliarias.