Campaña da Declaración da Renta 2016


renta defNos meses de Abril a Xuño de 2017 hai que facer a declaración da renta de 2016.

Desde ASEC Asesores ofrecemos un servizo pensado para aquelas persoas que están desprazadas fóra de España, especialmente para os traballadores que se poden acoller á exención do IRPF, de acordo ao artigo 7.p) do I.R.P.F.

Para os que teñan que facer unha declaración da Renta normal é suficiente con completar a información que figura no Fichero Renta 2016, e si é posible facernos chegar unha copia da presentada o ano anterior.

Para os que vexan os seus rendementos indebidamente retidos no exercicio 2016 xestionamos ao mesmo tempo a declaración da renda e a solicitude da devolución do IRPF, gañando un tempo precioso para conseguir a devolución.

Nestes casos, necesitamos a seguinte documentación:
•    Copia do contrato laboral.
•    Certificado laboral (segundo o noso modelo).
•    Copia do DNI.
•    Datos fiscais da renda 2016, en caso de telo.
•    Completar e enviarnos o Fichero Renta 2016

Tamén podemos descargarche os datos fiscais da renta 2016 a través da páxina da Axencia Tributaria, para iso necesitaremos datos de referencia da renda presentada do exercicio anterior.

Si xa fuches cliente de ASEC Asesores outros anos seguro que temos boa parte desta información.

Para maior información e para facilitarche os modelos de representación e contrato de prestación de servizos, ¡contáctanos! asecinfo@telefonica.net

Aproveitamos para informarche sobre as principais novidades, dentro das cuestións máis usuais, do IRPF para o ano 2016:

•    Rendemento inmobiliario – Alugueres desde o punto de vista do propietario: A redución será única do 50% sexa cal for a idade do arrendatario. Poden deducirse dos rendementos íntegros todos os gastos necesarios (intereses de préstamos vinculados á vivenda, gastos de conservación e reparación, tributos e taxas, seguros…), así como o importe da amortización do inmueble e dos demais bens cedidos co mesmo, é dicir, o mobiliario, sempre que se teña documentos que o xustifiquen.

•    Dedución por aluguer – Alugueres desde o punto de vista do inquilino: A reforma fiscal cambia totalmente o panorama do arrendamento.  E é que a partir de 2015 non se poderán desgravar os novos alugueres no tramo estatal do imposto -as comunidades autónomas si poden seguir incluíndo este beneficio fiscal. Quen alugaron a súa casa antes do 1 de xaneiro de 2015 si que poderán seguir deducindo. Mantense, iso si, a necesidade de que a vivenda sexa a habitual para poder desgravar.

•    Dedución por investimento de vivenda habitual: Terán dereito a aplicar o réxime de dedución por investimento en vivenda habitual polas cantidades satisfeitas no exercicio 2016, os contribuyentes que cumpran os seguintes requisitos: a) Si trátase de adquisición de vivenda habitual, cando a vivenda adquiriuse jurídicamente con anterioridad a 1 de xaneiro de 2013. b) Si trátase de obras de rehabilitación da vivenda habitual, cando se satisfixeron cantidades por tal concepto con anterioridad a 1 de xaneiro de 2013, sempre que ademais as obras estean terminadas antes de 1 de xaneiro de 2017; si se incumple este prazo, deberán regularizarse as deducións practicadas.

A dedución por vivenda habitual foi eliminada para o ano 2011, reinstaurada no 2012 e eliminada desde o 2013 á actualidade.

•    Plans de pensións: O importe máximo de achega a plans de pensións e outros sistemas de previsión social fixándose no menor dos seguintes cálculos: a) 30% da suma dos rendementos de traballo e actividades económicas. b) 8.000€ de achega anual.

•    Dividendos: Contínua estando vigente para 2016 a eliminación da exención de 1.500€ anuais pola obtención de dividendos.

Advertisement