Tributación no IVE do quenda de oficio


juez-juicio-140711_001Os servizos prestados por avogados e procuradores aos beneficiarios do dereito á asistencia xurídica gratuíta ao abeiro da Lei 1/1996, de 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta se encontran suxeitos e non exentos do IVE , debendose repercutir en factura o IVE ao tipo impositivo xeral do 21 %.

A Dirección Xeral de Tributos (de agora en diante DGT) en Resolución de 18 de xuño de 1986 (BOE do 25 de xuño) considerou que estes servizos non estaban suxeitos ao IVE ao ser prestados con carácter obrigatorio e gratuíto en virtude do artigo 7.10º da Lei 37/1992, do Imposto sobre o Valor Engadido (de agora en diante LIVA).

Non obstante, este Centro directivo cambia o criterio en seus consultas V0173-17 e V0179-17, de data 25 de xaneiro de 2017, apoiado na sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea de 16 de xullo de 2016, ditada no Asunto C-543/14 e na consideración de que os mencionados servizos se realizan a título oneroso.

Doutrina da DGT a partir de 26 de xaneiro de 2017

A DGT cambia seu criterio con base na Sentenza TJUE de 28 de xullo de 2016, asunto C-543/14. Esta sentenza analiza a suxeición ao IVE dos servizos xurídicos de defensa prestados polos avogados belgas e, en particular, a asistencia gratuíta, partindo dos seguintes elementos de feito:

  • O servizo de asistencia xurídica gratuíta se presta de maneira voluntaria (párr. 64)
  • O servizo non é gratuíto, sendo os honorarios satisfeitos polo Estado belga (párr. 25)

A sentenza establece en primeiro lugar a suxeición ao IVE dos servizos de defensa xurídica de acordo cos artigos 1.2 e 2.1.c) da Directiva IVE, por non considerar que traia consigo un incremento dos gastos procesuais tal que constitúa un obstáculo insuperable para acceder á xustiza. En segundo lugar, declara non exentos os servizos de asistencia xudicial gratuíta debido a que a actividade dos avogados e procuradores non ten un carácter social.

A DGT considera aplicable esta sentenza ao quenda de oficio español ao determinar a onerosidad destes servizos toda vez que son retribuídos non polos beneficiarios da asistencia xurídica senón por un terceiro, neste caso a Administración Pública competente.

Polo tanto, os servizos prestados por Avogados e Procuradores aos beneficiarios do dereito á asistencia xurídica gratuíta estarán suxeitos e non exentos do IVE, debendo repercutir en factura o IVE ao tipo impositivo xeral do 21 %a seu beneficiario, destinatario da prestación do servizo e sendo a base impoñible a retribución que perciban con cargo a fondos públicos por seu intervención no correspondente procedemento xudicial.

Atendendo ao principio de seguridade xurídica, ese novo criterio será vinculante para a Administración Tributaria en relación coas obrigas e dereitos cuxo cumprimento e exercicio, respectivamente, tivesen que materializarse polo obrigado tributario a partir do 26 de xaneiro de 2017, data de publicación das consultas referidas, en relación coas operacións cuxo devindicación se producise a partir da devandita data.

Aclaración da tributación en IVE do quenda de oficio

Dadas as dúbidas suscitadas en relación coa tributación no IVE do quenda de oficio, debe aclararse que a repercusión en factura do IVE ao beneficiario da asistencia xurídica gratuíta por parte de avogados e procuradores non obsta para que a Administración Pública competente asuma todos os gastos derivados da prestación deste servizo, incluído o IVE.

O destinatario do servizo de asistencia xurídica gratuíta, cuxa identificación debe consignarse na correspondente factura, é o beneficiario do dereito, con independencia de que a Administración Pública competente efectúe o pagamento material dos devanditos servizos.

Advertisement