Principais novidades fiscais para 2017


Comeza un novo ano e como sempre hai que estar atento ás novidades fiscais para tratar de ser eficiente neste aspecto. A continuación, destacamos os cambios máis importantes en 2017 en relación ao Imposto da Renda das Persoas Físicas:

1-Dereitos de suscripción preferente: ata o 31 de decembro de 2016, a venda de dereitos preferentes de suscripción non tributaban no momento da venda, con todo, minoraba o prezo de compra, difiriéndose o impacto fiscal ao momento da venda das accións das que proviñan. Desde o 1 de xaneiro de 2017, a venda tributará como ganancia patrimonial na base do aforro ao 19-23% e está suxeita a retención do 19%.

Por exemplo, un inversor que venda dereitos preferentes de suscripción por valor de 1.000 euros, deberá de pagar a Facenda 190 euros. Como a retención coincide con leste importe neste caso, cando faga a declaración da renda non terá que pagar ningún importe adicional.

2-Rescate de plans de pensións: o rescate en forma de capital de achegas realizadas antes do 31 de decembro de 2006, teñen dereito a unha redución do 40%, que desde 2015 está limitada no tempo, como vemos no seguinte gráfico:

Todos aqueles que se xubilaron en 2015, terán ata o 31 de decembro de 2017 para acollerse a esta redución. No caso de que non rescaten o plan de pensións ao longo deste ano, perderán o dereito a aplicala. Polo que a quen se atopen nesta situación conviríalles facer os números para determinar si convenlles ou non rescatar o plan de pensións.

No caso dun inversor madrileño cunha pensión de 30.000 euros que teña nun plan de pensións 50.000 euros aportados antes de 2006, pagará a Facenda un 21,24% por cada euro rescatado si faio en forma de capital en 2017 e un 38,48% en caso de facelo a partir de 2018.

3-Compensación da base do aforro: desde o 1 de xaneiro de 2017, permítese compensar parcialmente os rendementos do capital mobiliario coas ganancias e perdas patrimoniales. Ao longo deste exercicio, a porcentaxe de compensación será de ata un 20%, tal e como se mostra no cadro que incluímos a continuación.

Así, un inversor que teña unha ganancia patrimonial de 2.000 euros e un rendemento negativo do capital mobiliario de 1.500 euros terá a seguinte tributación:

-Ganancia patrimonial: 2.000 – 20% 2.000 = 1.600 euros.

-Rendemento do capital mobiliario: 0 euros. Terá catro exercicios máis para compensar o rendemento negativo de 1.100 euros (1.500-400).

 

Advertisement