AUTÓNOMOS: TRUCOS LEGAIS PARA GAÑAR MÁIS FACTURANDO O MESMO


autonomosRepasamos recovecos legais que permiten ao autónomo gañar máis diñeiro facturando o mesmo, grazas a deducións en impostos, técnicas de facturación, revisión de axudas estatais, etc.

Existe normativa que permite aos autónomos gañar máis facturando o mesmo. Recovecos legais, axudas oficiais ou fórmulas fiscais que che permitirán contar con máis liquidez. Todas elas amparadas pola Lei, e que poden axudarnos a pagar menos impostos ou a reducir custos relacionados coa Seguridade Social, por poñer algúns exemplos. Son estes:

 •  Desgrava IRPF, ao investir en plans de pensións privados. As contribucións e achegas a este tipo de sistemas de prevención social reducen a base imponible xeneral do Imposto. A cota líquida sobre a que se calculará o gravame será menor, a condición de que se cumpran unha serie de limitacións que establece a Lei do IRPF, e que explicamos neste artigo redactado recientemente.
 • Si tes un seguro de saúde, podes reducir ata un máximo de 4.500 € a túa base imponible, en función do investimento realizado nesta cobertura privada, que está considerada como gasto deducible para os autónomos.
 • Deducir os gastos que haxas ter antes de iniciar a actividade. Podes solicitar a alta a Facenda únicamente a efectos de IVA e IRPF, aínda que aínda non sexas autónomo. A partir de aquí poderás deducir os gastos relacionados coa actividade, aínda que non esteas operativo. Faino marcando a casilla 504 ao presentar o modelo 036. Despois terás que proceder ao alta defintiiva como autónomo, a través tamén do modelo 036, aínda que marcando neste caso a casilla 508. Poderás conseguir un diñeiro extra froito de deducións de IVA ou IRPF pola compra de materiais, produtos, aluguer de oficina, etc., que se produzan antes da túa alta real como autónomo.
 • Si tes facturas impagadas, podes, polo menos, recuperar o IVA das mesmas, obtendo unha liquidez, sen custos engadidos. Para iso, terás que emitir unha factura rectificativa, que só poderás presentar ante a Axencia Tributaria si o deudor é autónomo ou empresa. Esta técnica non é válida con particulares. Para proceder, deben pasar seis meses e deberás anular a factura orixinal co envío a Facenda do mencionado documento rectificativo, que irá incluída dentro do trimestre correspondente. Coma se fose unha nova factura emitida.
 • Si traballas en casa, deduce os gastos do fogar, segundo a seguinte doutrina de Facenda, que permite deducir amortizaciones de hipoteca, cotas de comunidade de propietarios ou IBI, na medida proporcional ao espazo utilizado en casa para a actividade. Poderás deducir tamén suministros (auga, luz, etc.), aínda que o cálculo é máis estrito e contempla tamén os días laborais e as horas nas que se exerce a actividade.
 • Si tributas en estimación directa no IRPF, poderás deducir o IVA de gatos directamente vinculados coa actividade. É dicir:
 1. Oficina ou local específico comunicado como centro de actividade a Facenda.
 2. Teléfono móbil.
 3. Vehículo particular e gastos do seguro (ao 100%, só si es profesional do transporte). Ao 50% en segundo que casos e condicións que podes ampliar aquí.
 4. Gastos de viaxe e representación, acreditados como tales e por motivos profesionais ante Facenda.
 5. Gastos de vestuario, cos mesmos requisitos que o punto anterior.
 • Si tes poucos ingresos ou estás empezando como autónomo, pode ser interesante utilizar servizos grupales de facturación. Cooperativas de traballo asociado que permiten facturar sen estar dado de alta, por exemplo Factoo. É completamente legal, segundo informan desde este tipo de Sociedades.
 • Reducir a cota ou darse de baixa en periodos de inactividad. Especialmente recomendable en casos relacionados co turismo, onde nunhas épocas se factura moito e noutras prácticamente nada, co que pode compensar darse de alta ou de baixa dependendo do mes. Os cambios de cota permítense dúas veces ao ano, aínda que se contemplan un cambio na Lei do traballo autónomo, para que próximamente poida realizarse ata en catro ocasiones. As altas e baixas son de libre elección, aínda que ten en conta que si che dás de alta un día 27 de mes, pagarás o mes completo, non os tres días que quedan.
 • Si o autónomo factura máis de 40.000 euros, segundo diversos expertos consultados, pode ser interesante fiscalmente converterse en Sociedade, posto que para unha SL a fiscalidad é fixa, mentres que para o autónomo esta aumenta en función dos beneficios obtidos.

Aforros relacionados con pagos á Seguridade Social

 • Si estás pensando en contratar, valora a posibilidade de que sexa un familiar, pois está bonificado. Deberás facelo baixo a figura do colaborador autónomo, asegurándoche unha redución do 50% da cota que resulte de aplicar sobre a base mínima do tipo correspondente da cotización vigente, durante os primeiros 18 meses; e o 25% durante os seis seguintes.
 • Si vas ser pai ou nai, ou tes risco durante o embarazo, e vas cesar actividade sendo substituído por un desempleado con contrato de interinidad, recibirás o 100% da cota que resulte de aplicar sobre a base mínima ou fixa que corresponda á cotización obligatoria durante dita sustitución.
 • Si permaneces dado de alta como autónomo, e contratas a un traballador porque vas coidar un menor de 7 anos, recibirás o 100% e a cota por contingencias comúns, sempre que o contrates durante un mínimo de tres anos. Dita bonificación permanece durante 12 meses, e tamén é aplicable si tense a cargo un familiar en situación de dependencia.
 • Si vas iniciar actividade, aproveita as condicións de alta derivadas da tarifa plana que actualmente rexe en España, e aforrarás en torno aos 200 € mensuales, durante os primeiros meses de actividade, tal e como queda explicado no seguinte artigo.
 • Contrata a un menor de 30 anos inscrito na Oficina de Emprego, e poderás reducir a cota empresarial por contingencias comúns nun 100%, por un máximo de 12 meses (outras condicións vinculadas á axuda veñen recollidas no artigo 9 da Lei 11/2013, que recomendamos consultar).
 • Contrata a un maior de 45 anos nun novo proxecto de emprendimiento novo, con carácter indefinido, e conseguirás unha redución do 100% da cota empresarial á Seguridade Social, durante doce meses (outras condicións vinculadas á axuda veñen recollidas no artigo 11 da Lei 11/2013, que recomendamos consultar).
 • Si convertes a indefinido un contrato de primeiro emprego novo recibirás 500 euros ao ano durante tres anos si é home, e 700 si é muller.
 • Calquera empresa de menos de 50 traballadores que contrate a un maior de 45 anos, desempleado e inscrito na Oficina de Emprego terá unha axuda anual de 1.300 euros durante tres anos. Si son novos de entre 16 e 30 anos, desempleados e inscritos na Oficina de Emprego recibirán 1.000 euros durante o primeiro ano, 1.100 durante o segundo e 1.200 durante o terceiro.

Aínda que non xera un aforro directo, tamén é interesante valorar unha fórmula xurídica menos coñecida: o empresario individual de responsabilidade limitada. Unha figura que permite ter a operatividad dun autónomo, limitando a túa responsabilidade fronte ás débedas. Máis concretamente, protéxense, baixo esta fórmula, as vivendas por un valor inferior a 300.000 euros (ou 450.000 euros en cidades de máis dun millón de habitantes).

Advertisement