Achégase a miña xubilación, que debo ter en conta?


O contexto laboral e o futuro das pensións son incertos e nos últimos anos da nosa carreira profesional crece a preocupación por un posible despedimento ou prexubilación e o efecto que isto terá sobre a situación financeira durante a xubilación.

A partir dos 60 anos, cando se achega a idade de xubilación, é o momento de tomar decisións profesionais e financeiras relevantes que determinarán o noso nivel de vida ou a consecución dos nosos obxectivos e soños na seguinte etapa vital. Como imos vivir cando deixemos de traballar e os nosos ingresos do traballo redúzanse? Preparámonos/Preparámosnos adecuadamente? Temos aínda marxe de manobra?

Imos abordar algunha destas cuestións neste post. As principais preguntas que deberemos responder e as decisións que será aconsejable que abordemos, variarán en cada caso, dependendo da situación de cada persoa.  En Abante preparamos unha guía dedicada, precisamente aos retos financeiros a partir dos 60 anos, que poden descargar gratuitamente e que pode servir de punto de partida para planificar a xubilación.

Como afectan o paro e as lagoas á pensión de xubilación?

Durante a prestación por desemprego, o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) ingresa as cotizaciones correspondentes, entre outras, a xubilación. Tanto o SEPE como o traballador cotizan á Seguridade Social pola base que tivo a persoa os 180 días anteriores ao cese e, cando se recibe a prestación por desemprego, considérase  como un periodo cotizado.

Por outra banda, os periodos nos que non se cotiza (“lagoas”) afectan ao cálculo da pensión si prodúcense durante os anos que utiliza a Seguridade Social para realizar o cálculo desta (19 últimos anos en 2016, que irán aumentando ata 25 en 2022).

O impacto será distinto en función do réxime de cotización: no dos autónomos as lagoas contabilízanse a 0, mentres que no caso dos traballadores do réxime xeral, para os 48 últimos meses contabilízanse á base mínima e para os anteriores, á metade desta.  As lagoas provocan que a pensión redúzase.

Que podo facer para que si deixo de cotizar non afecte á miña pensión?

Podemos realizar un convenio especial coa Seguridade Social, cotizando a título individual para evitar lagoas ou para reforzar as bases e mellorar o cálculo da pensión. Para subscribilo, o inversor debe ter cuberto un periodo mínimo de cotización de 1.080 días nos doce anos inmediatamente anteriores á baixa no Réxime da Seguridade Social. Poderase solicitar no prazo dun ano desde a baixa ou desde a finalización da prestación por desemprego.

A cota mensual a ingresar polo suscriptor será o resultado de aplicar á base de cotización o tipo único de cotización vigente con carácter xeral, o 28,3%. No caso de que non se teña que cubrir as contingencias de incapacidade temporal, maternidad e risco por

embarazo habería que multiplicar a base polo 28,3% e por 0,94.

Podo rescatar o meu plan malia non ter a idade legal de xubilación?

Si as especificaciones do produto preveno, poderá anticiparse a percepción da prestación pola xubilación a partir dos 60 anos de idade, si:

-Cesouse en toda actividade determinante do alta na Seguridade Social, aínda que, no seu caso, continúe asimilado ao alta nalgún réxime nesta.

-No momento de solicitar a disposición anticipada non reúne os requisitos para recibir a pensión pública correspondente.

Non se pode anticipar o rescate nos casos nos que non sexa posible o acceso á xubilación.

Un caso práctico

Como diciamos, a partir dos 60 anos imos tendo que tomar determinadas decisións relevantes. Por exemplo, Juan ten 61 anos e durante os dous próximos anos recibirá a prestación por desemprego. Así que quere saber si deberíase xubilar anticipadamente aos 63 anos ou si convenlle máis esperar ata os 65, tendo en conta que fai a declaración da renda conxunta e que a súa muller non ten rendas.

O seu obxectivo é poder manter o seu nivel de vida ata os 95 anos un gasto de 2.900 euros ao mes, máis 50.000 euros cada cinco anos para gastos extraordinarios como podería ser a compra dun coche), tendo en conta que ten unha carteira de activos financeiros de 750.000 euros e que ten unha vivenda valorada en 300.000.

Si opta pola xubilación anticipada aos 63 anos, o seu obxectivo custaría 1,26 millóns, polo que ten un déficit de máis de medio millón. E si xubílase aos 65, o seu obxectivo redúcese en 60.000 euros.  Aínda que a súa pensión redúcese si xubílase anticipadamente, dado que empeza a recibila antes compénsase e o escenario é máis favorable. A rentabilidad obxectivo que deberá pedir á súa carteira será inferior no primeiro caso.

Advertisement