Os adiamentos tralo Real decreto-lei 3/2016


cita-previa-haciendaMedidas do Real decreto-lei 3/2016 en materia de adiamentos

O Real decreto-lei 3/2016, de 2 de decembro, eliminou a posibilidade de conceder adiamentos ou fraccionamentos de determinadas débedas tributarias, entre elas as derivadas dos pagamentos fraccionados do Imposto sobre Sociedades e as derivadas de tributos que, como o IVE, deben ser legalmente repercutidos, non sendo que se xustifique que as cotas repercutidas non foron efectivamente pagas.

Tramitación dos adiamentos tras o Real decreto-lei 3/2016

As solicitudes de adiamento ou fraccionamento de débedas afectadas por esta medida se inadmitirán, mentres que o resto de solicitudes se tramitarán en función de seu importe, de acordo co procedemento establecido, que non foi modificado polo Real decreto-lei. Así, as solicitudes de adiamento ou fraccionamento que se refiran a débedas por importe global igual ou inferior a 30.000 euros non necesitarán achegar garantías, e se tramitarán mediante un proceso automatizado. As solicitudes por un importe global superior deberán achegar as garantías axeitadas e se tramitarán mediante un proceso ordinario non automatizado. O límite exento de achegar garantías se elevou en outubro de 2015 desde 18.000 euros aos 30.000 euros actuais.

Incidencia da medida para os autónomos

Polo que se refire aos autónomos, a medida relativa aos pagamentos fraccionados do Imposto sobre Sociedades non lles afecta, tendo en conta que tributan no IRPF. A medida sobre o IVE repercutido si lles afecta, aínda que van a poder seguir solicitando adiamentos e fraccionamentos de IVE se xustifican que non cobraron as cotas repercutidas. Polo tanto, a principal modificación para os autónomos será que deberán acreditar que non cobraron as cotas de IVE repercutidas, en particular naquelas solicitudes que excedan o límite exento de garantías.

En consecuencia, os autónomos poderán solicitar o adiamento, calquera que sexa seu importe, de seu IRPF e IVE nas seguintes circunstancias, en función do importe global da débeda:

  1. Se as solicitudes se refiren a unha débeda cuxo importe global é igual ou inferior a 30.000 euros, se poderán conceder os adiamentos, sen garantías, ata un máximo de 12 prazos mensuais, non sendo que o obrigado solicitase un número de prazos inferior, en cuxo caso, se concederán os prazos solicitados. A periodicidade dos pagamentos será, en todo caso, mensual. Se tramitan mediante un mecanismo automatizado de resolución.
  2. Se as solicitudes se refiren a unha débeda cuxo importe global excede de 30.000 euros, se poderán conceder os adiamentos, en función do tipo de garantía achegada polo debedor, e por un prazo máximo de 36 prazos mensuais, non sendo que o obrigado solicitase un número de prazos inferior, en cuxo caso, se concederán os prazos solicitados. Se as débedas son por IVE, será necesario, ademais, acreditar que as cotas de IVE repercutidas non foron pagas.

Xestión de adiamentos e fraccionamentos de pagamento

Ditanse dous Instrucións sobre xestión de adiamentos e fraccionamentos de pagamento. Actualizanse os criterios dados aos órganos de recadación en materia de adiamentos e fraccionamentos de pagamento, canto a prazos, garantías e outros aspectos do procedemento.

  • Instrucción 1/2017, de 18 de enero,  de la Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago.
Advertisement