DOCUMENTOS QUE NECESITA UN AUTÓNOMO PARA COBRAR O PARO


2012-01-25_img_2012-01-25_23-54-58_ar1Os traballadores autónomos que cesen na súa actividade e desexen solicitar a prestación por desemprego terán que realizar unha serie de trámites e presentar a documentación correspondente antes do último día do mes seguinte ao que se produciu o cese da actividade. Para iso, é necesario solicitar a baixa e ter cuberto o periodo mínimo de cotización por cese de actividade de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a esa situación.

Para acceder á prestación, os traballadores autónomos terán que reencher un impreso de solicitude en modelo oficial debidamente cumprimentado, acompañado da identificación do solicitante e dos fillos que conviven con el ou están ao seu cargo. En concreto, os autónomos españois deben presentar o seu DNI, o Libro de Familia e a documentación acreditativa de rendas dos fillos a cargo.

En caso de separación ou divorcio, deberase tamén aportar a sentenza ou o convenio regulador e si existe discapacidade o documento oficial de recoñecemento do grado de dita discapacidade. Os autónomos que teñan ao seu cargo traballadores dependentes terán que presentar unha declaración xurada do cumprimento de garantías, obrigacións e procedementos regulados na lexislación laboral e si desenvolveuse a actividade nun país membro da Unión Europea terase que aportar o Documento U-1 que xustifique os periodos de cotización.

Ademais, os autónomos terán que acreditar a situación legal de cese de actividade. Si produciuse por motivos económicos, técnicos, produtivos e organizativos, por perdas derivadas do exercicio da súa actividade ou por execucións xudiciais e concursos, terán que presentar unha declaración xurada e a documentación acreditativa do motivo do cese. Tamén é necesario acreditar os motivos do cese da actividade cando este de produza por causas de forza maior e por perda de licenza administrativa, nese caso haberá que aportar a resolución da extinción das licenzas, que inclúa motivo e data de dita extinción.

Si o cese prodúcese por violencia de xénero hai que realizar unha declaración escrita de cesar ou interrompido a súa actividade na que conste a data do cese e a duración do mesmo, cando se trate dunha situación temporal.
Advertisement