Calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2017


12486_5748Resolución de 27 de decembro de 2016, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se establece, a efectos de cómputos de prazos, o calendario de días inhábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2017.

O artigo 30.7 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, establece que a Administración Xeral do Estado fixará, no seu ámbito, o calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de prazos, con sujeción ao calendario laboral oficial, que foi fixado na Resolución de 4 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se publica a relación de festas laborais para o ano 2017 («Boletín Oficial do Estado» do día 8).

De acordo co artigo 30.8 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, a declaración dun día como hábil ou inhábil a efectos de cómputo de prazos non determina por si soa o funcionamento dos centros de traballo das Administracións Públicas, a organización do tempo de traballo nin o acceso dos cidadáns aos registros.

Este calendario de días inhábiles publicarase antes do comezo de cada ano no «Boletín Oficial do Estado» e noutros medios de difusión que garantan o seu coñecemento polos cidadáns.

Por todo iso, esta Secretaría de Estado de Función Pública, órgano superior do Ministerio de Facenda e Función Pública, en virtude do Real Decreto 424/2016, de 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriales, resolveu:

Primeiro.

Aprobar o calendario de días inhábiles correspondente ao ano 2017, para a Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos, a efectos de cómputos de prazos.

Segundo.

Son días inhábiles:

a) En todo o territorio nacional: os sábados, os domingos e os días declarados como festas de ámbito nacional non sustituibles, ou sobre as que a totalidade das Comunidades Autónomas non exerceu a facultade de sustitución.

b) No ámbito territorial das Comunidades Autónomas: aqueles días determinados por cada Comunidade Autónoma como festivos.

c) Nos ámbitos territoriales das Entidades que integran a Administración Local: os días que establezan as respectivas Comunidades Autónomas nos seus correspondentes calendarios de días inhábiles.

Os días inhábiles a que se refiren os puntos a) e b) deste apartado recóllense, especificado por meses e por Comunidades Autónomas, no anexo achego.

Terceiro.

Dispoñer a publicación da presente Resolución no «Boletín Oficial do Estado», que tamén estará dispoñible no Punto de Acceso Xeral (administracion.gob.é) da Administración Xeral do Estado.

Advertisement