OS AUTÓNOMOS TAMÉN DEBEN DECLARAR O COBRO DE ANTICIPOS


iva2-e1360595667204Os anticipos deben facturarse co seu IVA correspondente e débense declarar no momento do cobro, non na data da factura definitiva

O cobro dunha provisión de fondos ou un anticipo a conta da factura final é unha práctica habitual entre pemes, autónomos e profesionais, especialmente, cando o traballo require un investimento inicial ou se trata de importes elevados. E é importante recordar que eses anticipos tamén deben contabilizarse, facturarse e declararse na forma e as datas correctas.

Cando unha empresa recibe un anticipo debe emitir unha factura completa polo importe do mesmo, incluíndo o IVE correspondente. Devandito IVE deberá ingresarse a Facenda na declaración correspondente á data de cobro do anticipo e non no momento no que se cobre a factura final. Cando se emita a factura definitiva débese descontar a cantidade recibida en concepto de anticipo e, xa que logo, incluirase o importe de IVE que quede por facturar.

Si non se realiza correctamente, Facenda pode darse conta fácilmente do erro, xa que no modelo 347, que é a declaración anual de operacións con terceiros superiores a 3.005 euros, a información se desglosa por trimestres. Así, si o anticipo e a venda final teñen lugar en trimestres diferentes e o cliente declárao nas datas adecuadas, produciranse discrepancias entre a declaración do deudor e do acreedor. A presentación do modelo 347 de forma incorrecta tamén conleva sancións.

Ademais, Facenda pode detectar fácilmente que houbo un anticipo si a contabilidade do cliente presenta un saldo acreedor. Nos casos nos que se estea obrigado a levar unha contabilidade por partida dobre, nos anticipos de vendas tamén é necesario contabilizar o IVE adecuadamente e na partida correspondente.

Xa que logo, para evitar posibles sancións por ingresar o IVE fóra de prazo e pola incorrección na declaración de operacións con terceiros é necesario repercutir o IVE correspondente aos anticipos e ingrésense a Facenda no momento do cobro e non na declaración correspondente á data da factura.
Advertisement