NORMAS BÁSICAS PARA PAGAR DEBIDAMENTE A TÚA COTA DE AUTÓNOMO


descarga-1Os autónomos teñen que pagar unha determinada cantidade mensual en concepto de Seguridade Social. Esta cantidada variará en función das coberturas, a idade, o tempo traballado, etc. O que non varía é a obligatoriedade de facer fronte de forma periódica ao devandito pago. De non facelo, o autónomo exponse a unha serie de sancións e consecuencias relevantes. É por iso que, a continuación, explicamos cales son os pasos que estes teñen que dar para pagar a cota de autónomos de forma adecuada, evitando problemas legais.

En primeiro lugar, é importante ter en conta que son os traballadores autónomos os responsables do ingreso das súas correspondentes cotas. Así mesmo, cada interesado debe coñecer que o ingreso das cotas correspondentes a cada mes realízase dentro dese mesmo periodo.

No que respecta ao lugar onde se efectúa o pago, leste pode realizarse en calquera entidade financeira autorizada. É o caso da Oficina Recaudadora da Seguridade Social, as direccións provinciales e as administracións da Tesorería Xeral da Seguridade Social.

De igual modo, está permitido o pago domiciliado destas cantidades. Para materializar cada solicitude hai que acudir á entidade financeira en cuestión ou á administración da Tesorería Xeral da Seguridade Social máis próxima ao domicilio do interesado.

No entanto, resulta determinante que os autónomos coñezan que existen determinadas multas e recargos para quen se atrasen nestes pagos. Neste sentido, desde a administración xeral explican que transcorrido o prazo reglamentario establecido para o pago das cotas se devengará un recargo do 20% da débeda.

Tamén hai que ter presente que se devengarán intereses de demora a partir do día seguinte ao vencimiento do prazo reglamentario para o ingreso das cotas. Con todo, estes son exixibles unha vez transcorridos 15 días desde a notificación de prema.

De igual modo, a administración advirte de que serán exixibles devanditos intereses cando non se abonou o importe da débeda no prazo fixado nas resolucións desestimatorias dos recursos presentados contra as reclamaciones de débeda ou actas de liquidación, así como si a ejecución de devanditas resolucións fose suspendida nos trámites do recurso contencioso-administrativo que contra elas se interpuxo.

Finalmente, este tipo de interese de demora será o interese legal do diñeiro vigente en cada momento do periodo de deveño, incrementado nun 25% salvo que a Lei de Orzamentos Xerais do Estado estableza un diferente. Para o ano 2016 este foi do 3,75%.
Advertisement