Publicouse no BOE o Real Decreto 602/2016 polo que se modifica o PGC e PGC Pymes


auditoriaO pasado 17 de Decembro publicouse no BOE o Real Decreto 602/2016, de 2 de decembro, polo que se modifican o Plan Xeral de Contabilidad aprobado polo Real Decreto 1514/2007, de 16 de novembro; o Plan Xeral de Contabilidad de Pequenas e Medianas Empresas aprobado polo Real Decreto 1515/2007, de 16 de novembro; as Normas para a Formulación de Contas Anuais Consolidadas aprobadas polo Real Decreto 1159/2010, de 17 de setembro; e as Normas de Adaptación do Plan Xeral de Contabilidad ás entidades sen fins lucrativos aprobadas polo Real Decreto 1491/2011, de 24 de outubro.

https://www.boe.é/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11954.pdf

Por este Real Decreto modifícase o PGC (en diante proxecto de Real Decreto) pero principalmente vai dirixido á modificación do PGC Pymes. Podémonos preguntar por que motivo prodúcese esta modificación no PGC Pymes?

Pois pola necesidade de que España adapte a contabilidad das Pymes á DIRECTIVA 2013/34/UE DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO de 26 de xuño de 2013 sobre os estados financeiros anuais, os estados financeiros consolidados e outros informes afines de certos tipos de empresas, pola que se modifica a Directiva 2006/43/CE do Parlamento Europeo e do Consello e derróganse as Directivas 78/660/CEE e 83/349/CEE do Consello (en diante nova Directiva), o cal obrigou a modificar o Código de Comercio, a Lei de Sociedades de Capital, e recientemente vai modificar o PGC Pymes e o PGC.

Previamente, mediante a Lei 22/2015, de 20 de xullo, de Auditoría de Contas e a través da Disposición final primeira modificouse o Código de Comercio aprobado por Real Decreto de 22 de agosto de 1885 e mediante a Disposición final cuarta modificouse a Lei de Sociedades de Capital, para adaptar estes textos á nova Directiva.

Os cambios máis substanciais que introduce, son os seguintes:

 1. Amplíanse os límites de impórtelos para acollerse no PGC de Pymes de acorde cos límites para acollerse ao balance abreviado. Poderán aplicar este Plan Xeral de Contabilidad de Pymes todas as empresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, individual ou societaria, que durante dous exercicios consecutivos reúnan, á data de pechadura de cada un deles, polo menos dous das circunstancias seguintes:
  1. Que o total das partidas do activo non supere os catro millóns euros.
  2. Que o importe neto da súa cifra anual de negocios non supere os oito millóns de euros.
  3. Que o número medio de traballadores empregados durante o exercicio non sexa superior a cincuenta. Desta forma igualarase os límites tanto para as empresas que poidan acollerse ao PGC Pymes, como para as que poidan realizar o balance e a memoria de forma abreviada.
 2. No PGC Pymes, as Contas Anuais estarán compostas polo balance, a conta de perdas e ganancias e a memoria. Non sendo obligatorio o Estado de Cambios do Patrimonio Neto nin o Estado de Fluxos de Efectivo.
 3. O fondo de comercio amortizarase durante a súa vida útil. Cando o fondo de comercio sexa asignado entre diferentes unidades xeradoras de efectivo, a vida útil determinarase de forma separada para cada unha delas. Presumirase, salvo proba en contrario, que a vida útil do fondo de comercio é de dez anos e que a súa recuperación é lineal. A estes efectos créase a conta 2804. Amortización acumulada de fondo de comercio.
 4. Simplifícase o contido da memoria abreviada e da memoria do Plan Xeral de Contabilidad de pymes. A estes efectos, o modelo da memoria abreviada e a do PGC Pymes, quedará nos seguintes puntos:1. Actividade da empresa2. Bases de presentación das contas anuais

  3. Normas de rexistro e valoración

  4. Inmobilizado material, intangible e investimentos inmobiliarias

  5. Activos financeiros

  6. Pasivos financeiros

  7. Fondos propios

  8. Situación fiscal

  9. Operacións con partes vinculadas

  10. Outra información.

 

 • Ante isto podemos comentar o seguinte:

Suprímese o antigo punto 3. Aplicación do resultado, mentres que se mantén o punto das Normas de rexistro e valoración, que é un “copia e pega” das Normas de Rexistro e Valoración contidas no PGC Pymes.

Simplifícanse a información ofrecida nos puntos de Activos financeiros, pasivos financeiros, fondos propios e situación fiscal. Aínda que esta última vai ser importantísima porque conterá todas as obrigacións de información que desde o punto de vista fiscal establécense pola lexislación fiscal, por exemplo as Bases imponibles negativas pendentes de compensar, a reserva por capitalización, a reserva por nivelación, etc. Polo tanto, no futuro, este punto vai ser un dos máis importantes da memoria.

Elimínanse os puntos de sobre ingresos e gastos, e subvencións, donaciones e legados.

Amplíase o punto sobre outra información.

Non se contempla polo que segundo o Real Decreto desaparece o punto sobre Información sobre o adiamento de pago efectuado a proveedores, que tanta polémica suscitou na pechadura de 2015. No entanto hai que comentar que esta obrigación vén imposta pola Lei 15/2010 de 5 de xullo, polo que mentres non sexa derrogada, segue en vigor, e un Real Decreto non pode modificala.

Finalmente comentar que con respecto á amortización do fondo de comercio a partir do 1 de xaneiro de 2016, segundo a Disposición Transitoria única do Real de Decreto establece dous procedementos para empezar a rexistrar o seu contabilización:

 • Procedemento 1: A partir do inicio do primeiro exercicio en que resulte de aplicación o presente Real Decreto (1 de Xaneiro de 2016), o valor en libros do fondo de comercio existente á pechadura do periodo anterior e dos dos elementos inmobilizado que se cualificaron como intangibles de vida útil indefinida se amortizarán de forma prospectiva seguindo os novos criterios aprobados polo presente real decreto. As cotas de amortización contabilizaranse na conta de perdas e ganancias.
 • Procedemento 2: Non obstante o indicado no apartado anterior, en relación co fondo de comercio, poderase optar por amortizar o seu importe con cargo a reservas seguindo un criterio lineal de recuperación e unha vida útil de dez anos a contar desde a data de adquisición. No seu caso, o valor en libros do fondo de comercio que subsista seguirase amortizando de xeito lineal a partir desa data no periodo de tempo que reste ata completar o prazo de dez anos.

A reserva por fondo de comercio se reclasificará ás reservas voluntarias da sociedade no importe que supere o fondo de comercio contabilizado no activo do balance.

Advertisement