Efectos do Real decreto-lei 3/2016 no cálculo do terceiro pagamento fraccionado de 2016 do Imposto sobre Sociedades


O día 3 de decembro de 2016 publicouse no BOE o Real decreto-lei 3/2016, de 2 de decembro, por que se adoptan medidas no ámbito tributario dirixidas á consolidación das finanzas públicas e outras medidas urxentes en materia social. Neste Real decreto-lei se aprobaron algunhas medidas tributarias, como é o caso da modificación na limitación de compensación de bases impoñibles negativas, que deberían terse en conta para o cálculo dos pagamentos fraccionados determinados de acordo co artigo 40.3 LIS, aínda que aínda que estas medidas teñen efecto para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2016, de acordo coa Disposición Final Terceira, este Real decreto-lei entrará en vigor o mesmo día de seu publicación no BOE, agás o artigo 6 que o fará o día 1 de xaneiro de 2017 en que se modifica a Lei 58/2003 Xeral Tributaria.

De acordo porén o anterior, as modificacións da Lei 27/2014 do Imposto sobre Sociedades entran en vigor o día 3 de decembro de 2016, data en que xa se iniciara o prazo de presentación dos Modelos 202 e 222, tendo en conta que o terceiro pagamento fraccionado do Imposto sobre Sociedades deberá efectuarse nos primeiros 20 días naturais de decembro a conta da liquidación correspondente ao período impositivo que estea en curso o día 1 do indicado mes. Polo tanto, as modificacións introducidas polo Real decreto-lei 3/2016 non deberán terse en conta para o cálculo do terceiro pagamento fraccionado do 2016 do Imposto sobre Sociedades, nin tampouco no primeiro nin segundo pagamento fraccionado de 2016, cuxo prazo de declaración xa finalizara na data de entrada en vigor deste Real decreto-lei.

Advertisement