Como tributan os Premios do sorteo da lotaría de Nadal


17122015_loteriad_thumb_1280A Lei 16/2012, de 27 de decembro, por que se adoptan diversas medidas tributarias dirixidas á consolidación das finanzas públicas e ao impulso da actividade económica, somete a tributación, a través dun gravame especial, entre outros, os premios pagos correspondentes ás lotarías e apostas organizadas pola Sociedade Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

A referida norma establece que os perceptores destes premios, calquera que sexa seu natureza, no momento do cobramento, soportarán unha retención ou ingreso a conta que debe practicarlles o organismo pagador do premio, é dicir, a SELAE.

Se esixirá de forma independente respecto de cada décimo, fracción ou cupón de lotaría ou aposta premiado.

Estarán exentos os premios cuxo importe íntegro sexa igual ou inferior a 2.500 euros. Os premios cuxo importe íntegro sexa superior a 2.500 euros só tributarán respecto da parte do mesmo que exceda do devandito importe.

Os contribuíntes do IRPF ou os contribuíntes non residentes sen establecemento permanente que resulten agraciados e soportasen a retención no momento do aboamento do premio non terán que presentar ningunha outra autoliquidación.

A base da retención do gravame especial estará formada polo importe do premio que exceda da contía exenta. O porcentaxe de retención ou ingreso a conta será do 20 por cento.

A SELAE deberá proceder a identificar aos gañadores dos premios sometidos a gravame, é dicir, os que sexan superiores a 2.500 € por décimo, independentemente de que o premio fose obtido por un só ou ben conxuntamente por varias persoas ou entidades.

No caso de premios compartidos (grupo de amigos ou parentes, penas, confrarías…), quen proceda ao reparto do mesmo que figure como beneficiario único (ou como xestor de cobramento) por habero manifestado así no momento do cobramento do premio, deberá estar en condicións de acreditar ante a Administración Tributaria que o premio foi repartido aos titulares de participacións, sendo polo tanto necesaria a identificación de cada gañador así como de seu porcentaxe de participación.

Adicionalmente, os contribuíntes non residentes sen establecemento permanente que resulten agraciados e soportasen a retención no momento do aboamento do premio poderán solicitar a devolución que puidese corresponderlles por aplicación dun convenio para evitar a dobre imposición internacional.

Os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que obteñan un premio suxeito ao gravame especial deberán incluír, tal como facían antes do 1 de xaneiro de 2013, o importe do premio entre as rendas do período suxeitas ao imposto e a retención/ingreso a conta do 20 %soportado como un pagamento a conta máis.

Advertisement