Calendario contribuínte 2017


Calendario do contribuínte 2017

Para lembrar o cumprimento das principais obrigas tributarias estatais ao longo de 2017

Acceso ao calendario

A obrigatoriedade de presentar autoliquidacións periódicas segundo o imposto e o obrigado tributario, pode ser:

 • Trimestral, para empresarios individuais en estimación obxectiva ou directa, profesionais, sociedades e entes sen personalidade xurídica.
 • Mensual, para empresarios individuais, profesionais, sociedades e entes sen personalidade xurídica con volume de operacións superior a 6.010.121,04 € en 2016 (grandes empresas) e para suxeitos pasivos do IVE inscritos no Rexistro de devolución mensual (REDEME), os que tributen en réxime especial do grupo de entidades e as Administracións públicas, incluída a Seguridade Social.

As formas de presentación dos modelos poden ser as que a continuación se indican, non sendo que se estableza a obrigatoriedade de utilizar algunha en particular e tendo en conta que con carácter xeral a presentación dos modelos de declaración se efectuará por Internet.

PAPEL

Os modelos 04, 05, 06 (só xestores administrativos e ITV electrónica), 030, 036, 037, 043, 044, 045, 102, 140, 145, 146, 147, 150, 247, 362, 503, 840 e 848 se poden cubriren a páxina web da AEAT, no apartado “Modelos e formularios”, imprimir en papel e presentar nas oficinas da AEAT , e sempre que non se refiran a obrigados a presentar por Internet con certificado electrónico.

ELECTRONICAMENTE

Predeclaración (autoliquidacións obtidas en papel impreso do servizo de impresión da AEAT). Se obtén cubrindo os formularios dispoñibles na Sede electrónica da AEAT, ou ben utilizando os modelos de declaración obtidos ao utilizar os programas de axuda desenvolvidos pola Axencia Tributaria, ou outros que obteñan un ficheiro co mesmo formato e iguais características e especificacións que aquel. Será necesaria a conexión a Internet para que os datos queden gravados á espera de seu confirmación mediante a presentación da declaración.
Cumprimentado o formulario en liña se debe validar e xerar un documento PDF que se imprimirá para seu presentación nas oficinas da AEAT se o resultado da declaración é “a devolver”, negativa ou “a compensar”, ou en entidades colaboradoras se o resultado é “a ingresar” ou “a devolver”.
Os modelos 036, 037, 100, 102, 111, 115, 130, 131, 210, 211, 303, 309, 650, 651, 655 e 695 poderán presentarse por Internet mediante predeclaración impresa.
Electrónica por Internet. A declaración se confeccionará e presentará en liña . Con carácter xeral utilizando os programas ou formularios de axuda se poderá obter un ficheiro coa declaración que se presentará a través de Internet coa debida autenticación.
Dispón de programa de axuda (descarga gratuíta pola Internet) para os modelos: 184, 190, 200, 340, 347, 349, 390 e 714.
Dispón de formulario de axuda ou modelo de declaración a cubrir (tamén por Internet) os modelos: 06, 030, 034, 036, 037, 039, 100, 102, 111, 113, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 165, 180, 182, 187, 188, 193, 198, 202, 210, 211, 213, 216, 217, 220, 222, 230, 231, 280, 282, 289, 296, 303, 308, 309, 322, 341, 345, 353, 360, 361, 364, 365, 368, 410, 411, 430, 480, 510, 548, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 568, 569, 570, 572, 576, 580, 581, 582, 583, 586, 587, 588, 589, 591, 595, 596, 650, 651, 655, 681, 682, 683, 684, 685, 695, 696, 720, 763 e 840.
SMS para o modelo 390 e tamén para os modelos 190 e 347 pero exclusivamente para as comunidades de propietarios e ata 15 rexistros declarados.
Telefonicamente para os modelos: 030, 100, 140 e 143.

SOPORTE

Soporte só para os modelos: 038, 156, 159, 170, 171, 180, 181, 182, 184,187, 188, 189, 190,192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 270, 291, 296, 299, 340, 345, 346, 347, 349, 611 e 615, todos eles para máis de 10 millóns de rexistros.

TELEPROCESO

Telemática por teleproceso só para os modelos: 185 e 186.
Os principais modelos e prazos xerais de presentación de autoliquidacións con domiciliación bancaria de pagamento son:

 • Modelos 100, 151 e 714: ata 26 de xuño.
 • Modelo 102: ata 30 de xuño.
 • Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 e 216 (obriga trimestral): 1 a 15 de abril, xullo, outubro e xaneiro.
 • Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 e 430 (obriga mensual): 1 a 15 de cada mes. O mes de xullo do modelo 430 ata o 15 de setembro.
 • Modelos 130, 131 e 303: 1 a 15 de abril, xullo e outubro e 1 a 25 de xaneiro.
 • Modelo 136: 1 a 15 de abril, xullo, outubro e xaneiro.
 • Modelos 200 e 220: 1 a 20 de xullo (períodos impositivos que coincidan co ano natural).
 • Modelos 202 e 222: 1 a 15 de abril, outubro e decembro.
 • Modelo 210: 1 a 15 de abril, xullo, outubro e xaneiro (agás ganancias derivadas de transmisións de inmobles). Para rendas imputadas de inmobles urbanos de 1 de xaneiro a 23 de decembro.
 • Modelo 213: 1 a 25 de xaneiro.
 • Modelos 303 e 353 (obriga mensual): 1 a 15 de cada mes e xaneiro ata o 25.
 • Modelos 410 e 411: 1 a 26 de xullo.
 • Modelo 560: 1 a 15 do mes seguinte ao que finaliza o trimestre (obriga trimestral) ou o mes (obriga mensual). 1 ao 15 de abril do ano seguinte (obriga anual).
 • Modelos 561, 562 e 563: 1 a 15 do segundo mes seguinte ao que finaliza o trimestre (obriga trimestral) e 1 a 15 do terceiro mes seguinte ao que finaliza o mes (obriga mensual).
 • Modelos 564, 566 e 581: 1 a 15 do mes seguinte ao que finaliza o mes.
 • Modelo 583: 1 a 15 de maio, setembro, novembro e febreiro (obriga trimestral) 1 a 25 de novembro (obriga anual).
 • Modelo 587: 1 a 15 de maio, setembro e xaneiro.
 • Modelo 588: 1 a 25 de novembro.
 • Modelo 589: 1 a 15 de outubro (pagamento fraccionado) e 1 a 15 de abril (autoliquidación anual).
 • Modelos 595 e 582: 1 a 15 do mes seguinte ao que finaliza o trimestre.
  • O 5 de abril de 2017 se inicia o prazo de presentación, exclusivamente por Internet, das declaracións de Renda e Patrimonio 2016. Desaparece o Programa PADRE que é substituído polo Sistema Renda WEB, o cal se xeneraliza para todos os contribuíntes, calquera que sexa a natureza de seus rendas.
  • Se implanta un novo sistema de leva de libros rexistro a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria –SII– consistente no subministración electrónico dos rexistros de facturación, a partir do 1 de xullo de 2017.O SII é obrigatorio para empresarios, profesionais e outros suxeitos pasivos cuxo período de liquidación coincida co mes natural: grandes empresas (facturación superior a 6.010.121,04 € no ano anterior), grupos de IVE e inscritos no REDEME (Rexistro de Devolución mensual do IVE).Quen non estean obrigados a acollerse ao SII o poderán facer de forma voluntaria, exercendo a opción no modelo 036: mes de novembro anterior ao inicio do ano natural en que deba producir efecto ou ao presentar a declaración de comezo de actividade (para 2017: mes de xuño 2017). A opción se entenderá prorrogada para os anos seguintes mentres non se renuncie a seu aplicación. A renuncia se realizará no modelo 036: mes de novembro anterior ao inicio do ano en que produza efecto. O período de declaración será mensual.Aqueles que apliquen o SII están exonerados (para as declaracións a partir de xullo de 2017), de presentar os seguintes modelos: 347 “Declaración de operacións con terceiras persoas”, 340 “Declaración de operacións incluídas nos libros rexistro do IVE e IGIC e outras operacións” e 390 “declaración-resumo anual do IVE ”.
  • Se amplía o prazo de presentación do modelo 290 “Declaración informativa anual de contas financeiras de determinadas persoas estadounidenses (FATCA)”: desde o 1 de xaneiro ata o 31 de maio.
  • Se presentarán por primeira vez en 2017 os seguintes modelos:
   • Modelo 217 “Gravame especial sobre dividendos ou participacións en beneficios distribuídos por Sociedades Anónimas Cotizadas de Investimento no Mercado Inmobiliario. Imposto sobre sociedades. Autoliquidación” (SOCIMI): dous meses desde o día do acordo de distribución de beneficios.
   • Modelo 231 “Declaración de información país por país”: doce meses seguintes á finalización do período impositivo.
   • Modelo 289 “Declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua”, a presentar por institucións financeiras desde o 1 de xaneiro ata o 31 de maio. Este modelo substitúe ao modelo 299 que só para o 2016, se presentará exclusivamente para os residentes en Aruba e San Martín.
   • Modelo 364 “IVE. Solicitude de reembolso das cotas tributarias soportadas relativas á OTAN, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado”.
   • Modelo 365 “IVE. Solicitude de recoñecemento previo das exencións relativas á OTAN, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado”.
   • Modelo 589 “Imposto sobre o Valor da Extracción de Gas, Petróleo e Condensados. Autoliquidación e pagamento fraccionado”. Desde o 1 ao 20 de abril.
  • A presentación electrónica por Internet poderá realizarse con DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN ou número de referencia. Para todos os modelos poderá utilizarse o DNI electrónico e / ou o certificado electrónico, de persoas físicas, representantes de persoas xurídicas e calquera outra entidade.A Cl@ve PIN e o número de referencia só poderán ser utilizados por persoas físicas.
  • As persoas físicas dispón do DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN ou número de referencia para presentar, se é o caso, declaracións informativas, censuais, determinadas autoliquidacións, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria.A Cl@ve PIN, de uso exclusivo por persoas físicas, se poderá utilizar para presentar os modelos 04, 030, 034, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 146, 147, 149, 150, 151, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216, 247, 282, 296, 303, 308, 309, 341, 345, 347, 349, 368, 390, 560, 568, 572, 576, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 650, 651, 655, 714, 720, 848. O número de referencia permite, só ás persoas físicas, realizar xestións relativas ao IRPF.
  • As S. A. e S. L., así como os contribuíntes adscritos ás Unidades de Xestión de Grandes Empresas ou á Delegación Central de Grandes Contribuíntes, están obrigados a presentar por Internet con certificado electrónico seus declaracións informativas, autoliquidacións e con carácter xeral tamén seus declaracións censuais, sen prexuízo da posibilidade de presentar as declaracións informativas en soporte lexible directamente por ordenador (DVD) para máis de 10 millóns de rexistros.
  • O resto de entidades (cooperativas, asociacións, fundacións) presentarán as autoliquidacións por Internet con certificado electrónico ou predeclaración impresa e as declaracións informativas por Internet con certificado electrónico ou en soporte (para máis de 10 millóns de rexistros).
  • As Administracións públicas están obrigadas á presentación por Internet con certificado electrónico.
  • Quedan exonerados de presentar o modelo 390 “Declaración-resumo anual do IVE “os contribuíntes que, realizando liquidacións trimestrais de IVE, tributen só en territorio común e realicen actividades en réxime simplificado e / ou operacións de arrendamento de bens inmobles urbanos, sempre que cubran a información adicional solicitada, no cuarto trimestre do Modelo 303 de IVE.

  MODELO 030. DECLARACIÓN CENSUAL DE ALTA NO CENSO DE OBRIGADOS TRIBUTARIOS, CAMBIO DE DOMICILIO E/OU VARIACIÓN DE DATOS PERSOAIS

  Para comunicar a variación de datos identificativos, o estado civil, solicitar etiquetas identificativas, etc. Ademais, quen non desenvolvan actividades económicas poderán:

  • Solicitar a alta no censo de obrigados tributarios ou o NIF cando non dispoñan de DNI ou NIE e participen en operacións con transcendencia tributaria.
  • Comunicar o cambio de domicilio: con carácter xeral, 3 meses desde o cambio (os que realicen actividades económicas presentarán o Modelo 036/037).

  MODELOS 036/037. DECLARACIÓN CENSUAL

  • Declaración de alta: antes de iniciar as correspondentes actividades ou do nacemento da obriga de reter ou ingresar á conta.
  • Declaración de modificación: 1 mes desde o día seguinte da modificación.
  • Declaración de baixa: 1 mes desde o cesamento ou a cancelación efectiva dos asentos no Rexistro Mercantil. 6 meses desde o falecemento do obrigado tributario (a presentarán os herdeiros).
  • Solicitude NIF: mes seguinte á constitución ou establecemento en territorio español de persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica, e sempre antes do inicio da actividade.
  • Inscrición no Rexistro de devolución mensual (REDEME): con carácter xeral, mes de novembro anterior ao ano en que deban producir efectos.
  • Opcións ou renuncias a réximes especiais: con carácter xeral, mes de decembro anterior ao ano en que deban producir efectos.
  • Opción suxeición ao IVE para 2017 e sucesivos e comunicación suxeición ao IVE polos suxeitos pasivos en réxime agrícola, suxeitos pasivos exentos sen dereito a dedución e persoas xurídicas que non actuen como empresarios ou profesionais se seus adquisicións intracomunitarias de bens non superaron os 10.000 €: en calquera momento e 1 mes desde que se alcanza o referido límite, respectivamente.
  • Comunicación de suxeición ao IVE en vendas a distancia: 1 mes desde que superen os 35.000 €.
  • Opción ou renuncia por ingresar as cotas do imposto á importación liquidada pola aduana na declaración correspondente ao período en que se reciba o documento en que conste a liquidación practicada: con carácter xeral, en novembro.
  • Comunicación da condición de revendedor de teléfonos móbiles e consolas de videoxogos, ordenadores portátiles e tabletas dixitais: con carácter xeral, en novembro.

  MODELO 038

  Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en rexistros públicos: mensualmente decláranse as do mes natural anterior.

  MODELO 039. COMUNICACIÓN DE DATOS. GRUPO DE ENTIDADES

  • Comunicación de inicio de actividades e opción pola pro rata especial: no prazo de presentación da autoliquidación do período no que comece a realización habitual de entregas de bens ou prestacións de servizos.
  • Comunicación de modificacións ou incorporación de entidades de nova creación: no prazo de presentación da autoliquidación do período en que se produza a modificación ou incorporación.
  • Inscrición no REDEME e opcións ou renuncias: con carácter xeral, mes de decembro anterior ao ano en que deban producir efectos.

  IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS

  Modelo 113. Comunicación das ganancias patrimoniais por cambio de residencia a outro Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria: entre a data do desprazamento e a data de finalización do prazo de declaración do Imposto correspondente ao primeiro exercicio en que o contribuínte non tivese tal condición como consecuencia do cambio de residencia e variacións, dous meses desde que se produzan.

  Modelo 140. Solicitude de aboamento anticipado das deducións por maternidade e de comunicación de variacións que afecten o seu pagamento: cando opte pola modalidade de aboamento anticipado e 15 días naturais seguintes ás variacións, respectivamente.

  Modelo 143. Solicitude de aboamento anticipado das deducións por familia numerosa, por ascendente con dous fillos ou persoas con discapacidade a cargo e de comunicación de variacións que afecten o seu pagamento: cando opte pola modalidade de aboamento anticipado e 15 días naturais seguintes ás variacións, respectivamente.

  Modelo 145. Comunicación da situación persoal e familiar do perceptor de rendas do traballo, ou da súa variación, ao pagador: antes do inicio de cada ano natural ou ao inicio da relación.

  Modelo 146. Pensionistas con dous ou máis pagadores. Solicitude de determinación do importe das retencións: xaneiro e febreiro de cada ano.

  Modelo 147. Comunicación voluntaria dos traballadores por conta allea que vaian adquirir a condición de contribuíntes polo IRPF, por se desprazaren a territorio español, para a práctica de retencións: desde os 30 días anteriores á entrada en territorio español ata os 183 días seguintes ao comezo do traballo ou ata o 30 de xuño do ano seguinte cando o comezo é posterior ao 2 de xullo.

  Modelo 149. Comunicación da opción, renuncia e exclusión do réxime especial de tributación polo imposto sobre a renda de non residentes por persoas físicas que adquiran a súa residencia fiscal en España por se desprazaren a territorio español. Opción: 6 meses desde o inicio da actividade. Renuncia: novembro e decembro anteriores ao inicio do ano natural en que deba producir efectos. Exclusión: 1 mes desde o incumprimento dos requisitos para aplicar o réxime. Fin de desprazamento: 1 mes desde que finalizase o mesmo.

  Modelo 156. Declaración informativa anual de cotizacións de afiliados e mutualistas para os efectos da dedución por maternidade. Con carácter xeral: 1 a 31 de xaneiro do ano seguinte ao que corresponda a declaración. Excepcións: ata o 1 de abril.

  Modelo 185. Declaración informativa mensual de cotizacións da Seguridade Social e mutualidades: 10 días naturais seguintes ao mes ao que se refira a información.

  Modelo 186. Declaración informativa de nacementos e defuncións: mes natural seguinte.

  IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES

  Modelo 231. Declaración de información país por país: 12 meses seguintes á finalización do período impositivo (1 de xaneiro ao 31 de decembro cando o período impositivo coincida co ano natural). Se presentará comunicación previa polas entidades residentes en territorio español que formen parte dun grupo obrigado a presentar o modelo 231 antes da finalización do período impositivo ao que se refire a información.

  IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON RESIDENTES SEN ESTABLECEMENTO PERMANENTE

  Modelo 210. Non residentes sen establecemento permanente. Autoliquidación. Con carácter xeral: a ingresar 1 a 20 de abril, xullo, outubro e xaneiro. Cota cero 1 a 20 de xaneiro do ano seguinte ao de devindicación. A devolver desde o día 1 de febreiro do ano seguinte ao de devindicación e no prazo de 4 anos desde a fin do período de declaración e ingreso da retención. Rendas de transmisións de inmobles: 3 meses transcorrendo 1 mes desde a transmisión. Rendas imputadas de inmobles urbanos: ano natural seguinte á devindicación.

  Modelo 211. Retención na adquisición de inmobles a non residentes sen establecemento permanente: 1 mes desde a transmisión do inmoble.

  Modelo 213. Gravame especial sobre inmobles de entidades non residentes: xaneiro.

  Modelo 216. Declaración-documento de ingreso de retencións e ingresos á conta de rendas de non residentes obtidas sen establecemento permanente: 1 a 20 de xaneiro, abril, xullo e outubro. Para grandes empresas, mensual.

  Modelo 247. Comunicación voluntaria dos traballadores por conta allea que vaian a adquirir a condición de contribuíntes polo Imposto sobre a Renda de non Residentes por desprazarse ao estranxeiro. O prazo de presentación depende da duración do desprazamento.

  Modelo 282. Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do REF. de Canarias e outras axudas de estado, derivadas da aplicación do Dereito da Unión Europea: mesmo prazo establecido para a presentación da correspondente autoliquidación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades ou do Imposto sobre a Renda de Non Residentes.

  Modelo 291. Declaración informativa de contas de non residentes: 1 a 31 de xaneiro.

  Modelos 294 e 295. Accións e participacións e posición investidora en institucións de investimento colectivo comercializadas por entidades residentes no estranxeiro: primeiro trimestre do ano.

  Modelo 296. Declaración anual de retencións e ingresos á conta: 1 a 31 de xaneiro.

  Modelo 299. Só para o 2016, as entidades financeiras seguirán estando obrigadas a presentar a “Declaración anual de determinadas rendas obtidas por persoas físicas residentes noutros Estados membros da Unión Europea e noutros países e territorios cos que se establecese un intercambio de información”, exclusivamente para os residentes en Aruba e San Martín: do 1 ao 31 de marzo.

  MODELO 282 DECLARACIÓN INFORMATIVA (RENDA, SOCIEDADES E NON RESIDENTES)

  Modelo 282. Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do REF. de Canarias e outras axudas de estado, derivadas da aplicación do Dereito da Unión Europea: mesmo prazo establecido para a presentación da correspondente autoliquidación do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades ou do Imposto sobre a Renda de Non Residentes.

  IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO

  Modelo 04. Solicitude de aplicación do tipo do 4% a vehículos para o transporte habitual de discapacitados en cadeira de rodas ou mobilidade reducida: antes de adquirir o vehículo.

  Modelo 034. Declaración de inicio, modificación ou cesamento de operacións nos réximes especiais aplicables aos servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión e aos prestados por vía electrónica no IVE, que debe ser presentada por quen desexen acollerse a calquera dos réximes especiais e designen España como Estado membro de identificación.

  • Declaración de inicio: antes do inicio das actividades ou cando xa se iniciasen ata o décimo día do mes seguinte a este inicio.
  • Declaración de modificación: ata o décimo día do mes seguinte á modificación.
  • Declaración de cesamento: polo menos quince días antes do final do trimestre anterior ao que se pretenda deixar de utilizar o réxime.

  Modelo 308. Solicitude de devolución por suxeitos pasivos ocasionais por entregas de medios de transporte novos: 30 días naturais desde a entrega. Solicitude de devolución por suxeitos pasivos no réxime simplificado do IVE e que exerzan a actividade de transporte de viaxeiros ou de mercadorías por estrada, por adquirir determinados medios de transporte: 20 días naturais do mes seguinte a seu adquisición. Solicitude de devolución por entes públicos ou establecementos privados de carácter social na adquisición de bens que se entreguen a organismos recoñecidos que os exportan (actividades humanitarias, caritativas ou educativas): 3 meses desde seu entrega.

  Modelo 309. Adquisicións intracomunitarias de medios de transporte novos (non empresarios e profesionais): antes da matriculación definitiva. Procedementos administrativos ou xudiciais de execución forzosa (excepto transmisión de inmobles): 1 mes desde o pagamento do importe da adxudicación. Incumprimento do requisito de non transmisión posterior por actos inter vivos do vehículo (beneficiarios do tipo reducido do IVE en entregas ou adquisicións intracomunitarias de vehículos): 4 anos seguintes a seu data de adquisición.

  Modelo 303 e 322. Opción ou revogación da aplicación pro rata especial, para actividades en curso: presentación da autoliquidación do último período ata o día 30 de xaneiro do ano seguinte.

  Modelo 360. Solicitude de devolución do IVE soportado noutros Estados membros por empresarios e profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto e no territorio peninsular español e Illas Baleares por empresarios e profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla: desde o día seguinte de cada trimestre ou ano ata o día 30 de setembro do ano natural seguinte.

  Modelo 361. Solicitude de devolución do IVE soportado no territorio peninsular español e illas Baleares por empresarios e profesionais non establecidos no territorio de aplicación do imposto nin na Comunidade, illas Canarias, Ceuta ou Melilla: desde o día seguinte de cada trimestre ou ano e ata o día 30 de setembro do ano natural seguinte.

  Modelos 362 e 363. Solicitude de reembolso e de recoñecemento previo de exención no marco de relacións diplomáticas, consulares e dos organismos internacionais recoñecidos: 6 meses tras finalizar cada trimestre natural e antes de realizar a operación, respectivamente.

  Modelo 364. Solicitude de reembolso das cotas tributarias soportadas relativas á OTAN, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado: seis meses posteriores á finalización do trimestre ao que correspondan as cotas soportadas.

  Modelo 365. Solicitude de recoñecemento previo das exencións relativas á OTAN, aos Cuarteis Xerais Internacionais da devandita Organización e aos Estados parte no devandito Tratado: con carácter previo á realización de cada operación.

  IMPOSTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE

  Modelos 05 e 06. Solicitude de non suxeición, exención e redución de base impoñible con recoñecemento previo e declaración de exencións e non suxeicións sen recoñecemento previo, respectivamente: antes da matriculación definitiva.

  Modelo 568. Solicitude de devolución por revenda e envío de medios de transporte fóra do territorio: 1 a 20 de xaneiro, abril, xullo e outubro.

  Modelo 576. Autoliquidación. Declararanse as operacións suxeitas e non exentas: tras solicitar a matriculación definitiva do medio de transporte e antes de que se producise. Se o feito impoñible non é a matriculación definitiva: 15 días naturais desde o devindicación do imposto.

  IMPOSTOS ESPECIAIS DE FABRICACIÓN

  Modelo 511. Relación mensual de documentos simplificados de acompañamento expedidos: mes seguinte ás expedicións referidas.

  Modelos 540 dos comprobantes e recibos de entrega expedidos para documentar os avituallamentos a aeronaves e 541 a embarcacións, realizadas polo procedemento de vendas en ruta e das notas de entrega expedidas dentro do procedemento de venda en ruta, NE: mes seguinte á súa expedición.

  Modelos 542 recibos e comprobantes de entrega expedidos durante un trimestre para documentar os avituallamentos a aeronaves e 543 a embarcacións, non realizados polo procedemento de vendas en ruta; 546 de subministración de gasóleo marcado a embarcacións con devolución do Imposto sobre Hidrocarburos e 547 relación de aboamentos realizados a retallistas de gasóleo bonificado polas entidades emisoras de medios de pagamento específicos, efectuados durante un trimestre: 1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do trimestre.

  Modelos 544 e 545. Relacións de pagamentos efectuados mediante cheques – gasóleo bonificado e tarxetas – gasóleo bonificado e a relación de subministracións de carburantes realizadas no marco das relacións internacionais con devolución do imposto sobre hidrocarburos efectuados durante un trimestre: 1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do trimestre.

  Modelo 551. Relación semanal de documentos de acompañamento expedidos en circulación interna: semana seguinte á que se refiran os datos. Se os documentos de acompañamento son expedidos informaticamente ou utilizando os servizos de Internet, pódese substituír a obriga semanal pola presentación mensual dentro do mes seguinte á súa expedición.

  Modelos 553, 554, 555, 557, 558, 570 e 580 utilizaranse exclusivamente para as declaracións relativas a fábricas e depósitos fiscais e o Modelo 556 utilizarase exclusivamente para as declaracións das fábricas de produtos intermedios: 1 ao 20 do mes seguinte ao da finalización do mes en que se producen os devindicacións para o Imposto sobre Hidrocarburos e Tabaco, 1 ao 20 do segundo mes seguinte ao que finaliza o trimestre en que se produciron os devindicacións, ou 1 ao 20 do terceiro mes seguinte a aquel en que se produciron os devindicacións para o Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Alcohólicas.

  Modelos 559 e de relación de beneficiarios do réxime de colleitadores, para a liquidación e pagamento do Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Derivadas nos réximes de destilación artesanal e de colleiteiro. Liquidación da tarifa 1ª: momento en que se solicite a autorización para destilar. Liquidación da tarifa 2ª: trimestre natural ou mensual para suxeitos pasivos que liquiden o IVE mensual: 20 primeiros días naturais do segundo mes seguinte ao en que finaliza o trimestre ou do terceiro mes seguinte ao que finaliza o mes.

  DDC e DCC. Declaración desagregación de cotas centralizadas: nos mesmos prazos que a súa declaración-liquidación única.

  IMPOSTOS AMBIENTAIS

  Modelo 588. Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica. Autoliquidación por cesamento de actividade de xaneiro a outubro: dentro do mes de novembro do mesmo ano natural en que se produza o cesamento.

  INTRASTAT (ESTATÍSTICA COMERCIO INTRACOMUNITARIO)

  Modelos N-I, N-E, O-I, O-E. Obrigados a subministrar a información estatística: 12 primeiros días naturais do mes seguinte ao que se realizaron as operacións.

  Modelo 763 Autoliquidación: durante o mes seguinte á finalización de cada trimestre natural.

  IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

  Modelo 840

  • Declaración de alta: 1 mes desde o inicio da actividade. Suxeitos pasivos que veñan aplicando algunha exención do imposto e deixen de cumprir os requisitos: mes de decembro anterior ao ano en que o suxeito pasivo resulte obrigado.
  • Declaración de variación: 1 mes desde a variación.
  • Declaración de baixa: 1 mes desde o cesamento. Suxeitos pasivos do imposto que apliquen algunha das súas exencións: durante o mes de decembro anterior ao ano en que o suxeito pasivo quede exonerado de tributar por este imposto.

  Modelo 848. Comunicación do importe neto da cifra de negocios: 1 de xaneiro a 14 de febreiro do exercicio en que deba prover efectos a comunicación.

Advertisement