TODO O QUE UN AUTÓNOMO DEBE SABER CANDO VAI PAGAR EN EFECTIVO


No 2017 limitaranse os pagos en efectivo a 1.000 euros. As multas caen sobre o pagador e tamén sobre o receptor do diñeiro.

O Goberno aprobou unha serie de medidas para combater a economía mergullada e a fraude fiscal, coas que espera ingresar ao redor de 1.000 millóns de euros máis nas arcas do Estado. Unha das medidas suscitadas é limitar o pago en efectivo a 1.000 euros fronte aos 2.500 euros que estaban admitidos ata devandita aprobación. Desgranamos con preguntas e respostas todo o que necesitas saber sobre esta medida, para non cometer irregularidades e evitar multas de Facenda.

Que operacións vense afectadas?

Aquelas nas que unha das partes ou ambas actúan como empresario ou profesional e o seu cuantía é igual ou superior a 1.000 euros, IVA incluído, ou o seu contravalor en moeda estranxeira

Que se entende por pago en efectivo?

Considérase pago en efectivo o que se realiza en moeda metálica ou papel moeda ou ben con cheques ao portador.

En que consiste o cambio de regulación?

Ata a entrada en vigor da nova medida o pago en efectivo está limitado a 2.500 euros

Cal é o obxectivo de ampliar a limitación?

A medida enmárcase na política do Ministerio de Facenda de facer aflorar a economía mergullada e loitar contra a fraude fiscal

Como afecta a medida aos autónomos?

Segundo a Federación de Autónomos ATA, os autónomos veranse beneficiados pola medida, xa que, ao combater a economía mergullada, reducirase a competencia desleal. Desde ATA reclaman unha adaptación das entidades financeiras e as plataformas de pago á nova realidade para que non supoña custos adicionais ao cidadán. É dicir, un maior desenvolvemento e facilidades para o pago electrónico.

Ata que punto esta medida reducirá a fraude?

O sindicato de Técnicos do Ministerio de Facenda Gestha recoñeceu que a limitación de efectivo non é decisiva cando as dúas partes que interveñen nunha operación acordan mergullala, en especial cando unha delas é o consumidor final, pero si dificultará a fraude en operacións entre empresas

Que sancións aplicaranse?

Os infractores deberán afrontar multas que ascenderán ao 25% do pago. As multas impoñeranse tanto ao pagador como ao receptor, que responderán de forma solidaria tanto da infracción, como da multa
Advertisement