SOCIOS E CAPITAL SOCIAL NUNHA COOPERATIVA


estudiantes3Estes conceptos quedan determinados na Lei de Cooperativas, así como o réxime fiscal de tales organizacións

Os socios dunha cooperativa poden ser tanto as persoas físicas como xurídicas, públicas ou privadas, e as comunidades de bens. Para adquirir tal condición, serán os estatutos os que establezan os requisitos necesarios de acordo ao establecido na Lei de Cooperativas. No que respecta ao seu número, as cooperativas de primeiro grado deberán estar integradas polo menos por tres socios e as de segundo grado, por dous.

No que respecta aos socios colaboradores, estes poderán ser tanto persoas físicas como xurídicas, aínda que non poderán desenvolver ou participar na actividade propia do obxecto social da cooperativa e si contribuír á súa consecución.

Para iso, os socios colaboradores deberán desembolsar a achega económica que determina a Asemblea Xeral, a cal fixará os criterios de ponderada participación destes nos dereitos e obrigacións socioeconómicas da cooperativa. Isto será especialmente importante no relativo ao réxime do seu dereito de separación.

Así mesmo, as achegas realizadas polos socios colaboradores non poderán exceder do 45% do total das achegas ao capital social, nin o conxunto dos votos a eles correspondentes sumados entre si, que deberá ser inferior ao 30% dos votos dos órganos sociais da cooperativa.

En relación ao capital social da cooperativa, leste estará constituído polas achegas dos socios e será incluído nos estatutos. Uns documentos que fixarán tanto o capital social mínimo con que se pode constituír e funcionar, como a forma de acreditar as achegas ao capital social de cada un dos socios. Tamén se incluirán as variacións que estas experimenten, sen que poidan ter a consideración de títulos valores.

Para rematar, a regulación fiscal das cooperativas atópase contida na Lei 20/90. Nela clasifícase fiscalmente as cooperativas en dous grupos. Por unha banda, as especialmente protexidas, que inclúen as cooperativas de traballo asociado, agroalimentarias, de explotación comunitaria da terra e de consumidores e usuarios. Por outro, o resto.
Advertisement