LÍMITES LEGAIS PARA SER ADMINISTRADOR DUNHA SOCIEDADE


juez-juicio-140711_001Dentro dunha compañía permítese que a xestión recaia sobre un administrador único, uns administradores solidarios, administradores mancomunados e un Consello de Administración

Existen diferentes cuestións a dirimir en torno ao administrador dunha sociedade. En primeiro lugar hai que facer referencia ao representante legal dunha empresa, que é a persoa que actúa en nome doutra, que pode corresponderse a unha persoa natural ou a unha persoa xurídica. A representación legal outórgase polo xeral a través dunha escritura pública.

O representante legal farase cargo deste xeito das obrigacións, negocios e dereitos do representado, podendo gestionarlos e dispoñer deles en función das condicións pactadas no momento de crearse a representación.

A representación e administración dunha sociedade desempéñanse polo Órgano de Administración da mesma. Permítese que a xestión de devanditas empresas confíase a calquera dos seguintes órganos en virtude da Lei de Sociedades de Capital de 2 de xullo de 2010: un administrador único, que se ocupará de exercer o poder de representación da sociedade; varios administradores solidarios, que actúan en nome da sociedade indistintamente; varios administradores mancomunados, que desempeñan o seu labor de forma conxunta, de común acordo; e un Consello de Administración, que afrontará a representación da sociedade agás que os estatutos redúzano a un ou varios conselleiros en concreto.

Quen non poden exercer o labor de administrador dunha sociedade

No artigo 213 da Lei de Sociedades de Capital aparecen as prohibicións para converterse en Administrador dunha sociedade de capital mercantil. Dita normativa impide que sexan administradores “os menores de idade non emancipados, os xudicialmente incapacitados, as persoas inhabilitadas conforme á Lei Concursal mentres non conclúa o periodo de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso”, ademais das persoas condenadas “por delitos contra a liberdade, contra o patrimonio ou contra a orde socieconómico, contra a seguridade colectiva, contra a Administración de Xustiza ou por calquera clase de falsedad, así como aqueles que por razón do seu cargo non poidan exercer o dereito.
Advertisement