AS DEZ DA MAÑÁ, A HORA FATÍDICA PARA UN AUTÓNOMO


A maior siniestralidade dos autónomos recae en homes de entre 35 e 44 anos que traballa nos sectores da agricultura ou a construción. A maior parte dos accidentes prodúcense ás 10 da mañá

Segundo unha análise realizada por Federación Nacional de Asociacións de Traballadores Autónomos (ATA) en colaboración co Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, o 14,5% dos accidentes sufridos polos traballadores autónomos prodúcense en torno ás 10 da mañá e a maioría deles teñen lugar no centro de traballo habitual e nos desprazamentos.

Só no ano 2015, máis de 12.000 autónomos sufriron un accidente mentres desenvolvían a súa actividade e 17 deles morreron. Con todo, estes datos só contemplan aos autónomos que teñen cubertas as continxencias profesionais, polo que a siniestralidade entre o colectivo autónomo é chamativamente alta, en comparación coa sufrida polos traballadores por conta allea.

Por sectores, os autónomos que sofren un maior número de accidentes laborais son os que traballan na agricultura, gandería e pesca e a construción especializada, seguidos do comercio minorista, o transporte terrestre, a construción e o sector servizos.

Atendendo á idade dos accidentados, o 33% foron homes de entre 35 e 44 anos, mentres que, entre as mulleres, o colectivo que presenta unha maior siniestralidade é o comprendido entre os 45 e 54 anos. Entre ambos xéneros, o informe conclúe que 6 de cada 10 autónomos que sofren accidentes no traballo teñen entre 35 e 54 anos.

As lesións máis frecuentes sufridas polos traballadores autónomos son de tipo músculo-esquelético, como son esguinces e torceduras, dislocaciones e luxaciones, lesións superficiais, corpos estraños nos ollos e fracturas ou feridas abertas. As causas principais das lesións son os sobreesforzos físicos, golpes e caídas derivados do desenvolvemento da súa actividade.

Á vista destes datos, desde ATA subliñan a importancia de que os autónomos teñan cuberto o risco de continxencias profesionais que, a diferenza da cobertura por incapacidade temporal, é voluntaria. Na actualidade, só 1 de cada 5 autónomos ten contratada a cobertura por continxencia profesional. ATA considera que cotizar por accidente de traballo e enfermidade profesional debe ser a primeira medida preventiva dos traballadores autónomos.

Advertisement