Novidades Tributarias introducidas polo Real decreto-lei 3/2016


cita-previa-hacienda

Si fai uns días saía a orde de módulos, o pasado día 3 publicouse o Real Decreto-lei 3/2016, de 2 de decembro, polo que se adoptan medidas no ámbito tributario dirixidas á consolidación das finanzas públicas e outras medidas urxentes en materia social. Varias son as tribunas que publicaremos con estas novidades.

Vexamos algunhas delas en materia fiscal.

En canto ao Imposto sobre o Patrimonio, tal e como xa se esperaba, confírmase que para o 2017 seguirase esixindo o seu gravame, para así contribuír a manter a consolidación das finanzas públicas, principalmente, das Comunidades Autónomas.

Os Impostos especiais, como son o Imposto sobre Produtos Intermedios e o Imposto sobre o Alcohol e Bebidas Derivadas, aumentan un 5%. En canto ao Imposto sobre os Labores do Tabaco, tamén se introducen cambios no tipo específico e importe mínimo, relativos aos cigarros e á picadora para lear.

Tamén destacamos as novidades en canto a adiamento e fraccionamiento.

Elimínase a excepción que daba a posibilidade de aprazar e fraccionar as retenciones e ingresos a conta, así como as liquidaciones tributarias confirmadas total ou parcialmente en virtude de resolución firme cando previamente sexan suspendidas durante a tramitación do correspondente recurso ou reclamación en sé administrativa ou xudicial. Tamén se elimina a posibilidade de aprazar ou fraccionar as obrigacións tributarias que deba cumprir o obrigado a realizar pagos fraccionados do Imposto sobre Sociedades. Ademais, elimínase a posibilidade de adiamento ou fraccionamiento dos tributos repercutidos, sendo soamente aplazables no caso de que se xustifique debidamente que as cotas repercutidas non foron efectivamente pagas.

Tamén debemos destacar que se suprime a posibilidade de pagar en especie as débedas tributarias que teñan a condición de inaplazables segundo o artigo 65.2 da Lei Xeral Tributaria.

Principais novidades introducidas polo Real decreto-lei 3/2016, de 2 de decembro, por que se adoptan medidas no ámbito tributario dirixidas á consolidación das finanzas públicas e outras medidas urxentes en materia social. (BOE do día 3 de decembro).

Advertisement