Contido e novidades do RD 596/2016, para a mellóra e o uso de medios electrónicos na xestión do IVE


renta 2013O BOE do 6 de decembro publicaba o Real Decreto 596/2016, de 2 de decembro, para a modernización, mellora e impulso do uso de medios electrónicos na xestión do Imposto sobre o Valor Engadido, polo que se modifican o Reglamento do Imposto sobre o Valor Engadido, aprobado polo Real Decreto 1624/1992, de 29 de decembro, o Reglamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real Decreto 1065/2007, de 27 de xullo, e o Reglamento polo que se regulan as obrigacións de facturación, aprobado polo Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembro. 

A aprobación deste Real Decreto enmárcase no paquete de medidas no ámbito tributario preparado polo Goberno.

Coas modificacións introducidas no Reglamento do Imposto sobre o Valor Engadido instáurase un novo sistema de xestión do IVA baseado na llevanza dos Libros Rexistro do imposto a través da Sé electrónica da AEAT mediante o fornezo cuasi inmediato dos registros de facturación.

A Axencia Estatal de Administración Tributaria precisa dispoñer de información suficiente e de calidade, así como obtela da forma máis inmediata posible, para lograr os seus obxectivos de control e de prevención da fraude fiscal.

Tal e como se indica na súa Exposición de Motivos, este RD ten por obxecto basicamente incorporar as modificacións reglamentarias necesarias para regular o novo sistema de llevanza de libros rexistro a través da Sé electrónica da Axencia Tributaria.

Entrada en vigor

O Real Decreto entra en vigor o día 1 de xullo de 2017, conforme establece a Disposición Final Segunda. É dicir, a partir desta data os contribuyentes afectados terán a obrigación (establecida no artigo 62.1 do Reglamento do imposto) de estar incluídos no novo sistema de fornezo inmediato de información (SII).

Esta disposición final establece as seguintes salvidades:

1) O previsto no apartado quince do artigo primeiro, os apartados uno, dous e cinco do artigo segundo e o apartado tres do artigo terceiro, entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «BOE».

2) O previsto nos apartados uno e dezaseis do artigo primeiro e o apartado dous do artigo terceiro, entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2017.

Estrutura

O contido do Real Decreto se estrutura en 3 artigos, unha Disposición Adicional, 4 Disposicións Transitorias e 2 Disposicións Finais.

Contido e normas modificadas

Estas son as normas que se modifican a través dos artigos do RD 596/2016:

– Artigo primeiro: Modificación do Reglamento do Imposto sobre o Valor Engadido aprobado polo Real Decreto 1624/1992, de 29 de decembro.

Modifícase en primeiro lugar no que respecta ao réxime de devolución a viaxeiros, onde se prevé a eventualidade da súa ampliación mediante a incorporación da posibilidade de establecer un sistema electrónico que ofreza trazabilidad e permita unha mellor xestión do mesmo.

En segundo lugar, o Reglamento do Imposto modifícase para definir o ámbito subjetivo ao que afecta a modificación fundamental, establecéndose a utilización obligatoria do sistema de llevanza dos libros rexistro do imposto a través da Sé electrónica da Axencia Tributaria para os empresarios e profesionais e outros suxeitos pasivos cuxo periodo de liquidación coincida co mes natural de acordo co disposto no artigo 71.3 do mencionado Reglamento. Igualmente poderano utilizar de forma voluntaria quen exerzan a opción a través da correspondente declaración censal, nese caso, o seu período de declaración deberá ser en todo caso mensual.

Ademais introdúcese o novo sistema de llevanza a través da Sé electrónica que obrigará a realizar o fornezo electrónico dos registros de facturación de xeito individualizado, así como a incluír información adicional de relevancia fiscal, que vai permitir eximir do cumprimento doutras obrigacións formais ás persoas e entidades acolleitas a este sistema de llevanza xa sexa de forma obligatoria ou voluntaria.

– Artigo segundo: Modificación do Reglamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real Decreto 1065/2007, de 27 de xullo

Con esta modificación se exonera da obrigación de presentación da Declaración anual de operacións con terceiras persoas, modelo 347, e da presentación da Declaración informativa a que se refire o artigo 36 do Reglamento mencionado, modelo 340, a quen utilicen o novo sistema de llevanza de libros rexistro.

– Artigo terceiro: Modificación do Reglamento polo que se regulan as obrigacións de facturación, aprobado polo Real Decreto 1619/2012, de 30 de novembro.

Establécese que as persoas e entidades do artigo 62.6 do Reglamento do Imposto sobre o Valor Engadido, que opten polo cumprimento da obrigación de expedir factura polos destinatarios das operacións ou por terceiros, deberán presentar unha declaración censal comunicando dita opción, a data a partir da cal exércena e, no seu caso, a renuncia á opción e a data de efectos da mesma.

Así mesmo, modifícase o prazo para a remisión das facturas no caso de que o destinatario das operacións sexa un empresario ou profesional que actúe como tal, establecéndoo antes do día 16 do mes seguinte a aquel en que se produciu o deveño do Imposto correspondente á operación.

Disposición adicional Única: O RD incorpora unha disposición adicional na que se establece a obrigación ás persoas ou entidades para as que é de aplicación o novo sistema de llevanza de libros registros, de remitir os registros de facturación correspondentes ao periodo comprendido entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño de 2017 antes do 1 de xaneiro de 2018.

Disposicións Transitorias: Tamén se incorporan catro disposicións transitorias, a primeira posibilita que a opción polo novo sistema de llevanza dos libros rexistro póidase realizar con efectos desde 1 de xullo de 2017, a segunda precisa a aplicación da exoneración da presentación da declaración informativa do modelo 340 para aquelas persoas e entidades ás que resulta aplicable o novo sistema de llevanza dos libros rexistro, a terceira permite que a esixencia de comunicación do cumprimento da obrigación de expedir factura polos destinatarios das operacións ou por terceiros poida efectuarse a partir de xuño de 2017 con efectos desde 1 de xullo do mesmo e a cuarta establece que durante o ano 2017 amplíese a oito días naturais o prazo para a remisión electrónica da información dos libros rexistro.

Fornezo inmediato de información (SII)

A principal novidade deste RD é a instauración dun novo sistema de comunicación dos contribuyentes coa AEAT.

Coas modificacións introducidas no Reglamento do Imposto sobre o Valor Engadido (Real Decreto 1624/1992, de 29 de decembro) instáurase un novo sistema de xestión do IVA baseado na llevanza dos Libros Rexistro do imposto a través da Sé electrónica da AEAT mediante o fornezo cuasi inmediato dos registros de facturación.

O Goberno cifra o impacto económico do SII en 700 millóns de euros, repartido por igual entre 2017 e 2018.

¿En que consiste?

O SII consiste, basicamente, no fornezo electrónico dos registros de facturación, integrantes dos Libros Rexistro do IVA. Para iso, deben remitirse á AEAT os detalles sobre a facturación por vía electrónica de maneira que, con esta información váianse configurando, prácticamente en tempo real, os distintos Libros Rexistro. No suposto de facturas simplificadas, emitidas ou recibidas, poderanse agrupar, sempre que cumpran determinados requisitos, e enviar os registros de facturación do correspondente asento resumo.

¿A quen afecta?

O colectivo que vai ser incluído obligatoriamente no SII está integrado por todos aqueles suxeitos pasivos cuxa obrigación de autoliquidar o IVA sexa mensual. Este colectivo está integrado por uns 62.000 contribuyentes que representan, aproximadamente, o 80 por 100 da facturación empresarial do país.

En concreto, serán incluídos obligatoriamente no SII os contribuyentes inscritos no Rexistro de Devolución Mensual do IVA (REDEME), as grandes empresas (aquelas que conten cunha facturación anual de máis de seis millóns de euros) e os grupos de IVA. De forma opcional, calquera outro contribuyente que non reúna estes requisitos pode optar polo sistema. A entrada en vigor desta obrigación será, como indicamos, o 1 de xullo de 2017.

O Reglamento do Imposto modifícase para definir o ámbito subjetivo ao que afecta a modificación fundamental, establecéndose a utilización obligatoria do sistema de llevanza dos libros rexistro do imposto a través da Sé electrónica da Axencia Tributaria para os empresarios e profesionais e outros suxeitos pasivos cuxo periodo de liquidación coincida co mes natural de acordo co disposto no artigo 71.3 do mencionado Reglamento (artigo 1º Catro do RD 596/2016). Igualmente poderano utilizar de forma voluntaria quen exerzan a opción a través da correspondente declaración censal, nese caso, o seu período de declaración deberá ser en todo caso mensual.

¿Cales son os prazos de remisión de información?

Establécese un prazo xeral de catro días para a remisión electrónica da información desde a data de expedición da factura, ou desde que se produza a súa rexistro contable (excluídos sábados, domingos e festivos nacionais). Con todo, durante o primeiro semestre de vixencia do SII, os contribuyentes terán un prazo extraordinario de envío da información que será de oito días (tamén excluídos sábados, domingos e festivos nacionais). (Artigo 3. Dous do RD 956/2016)

Vantaxes

Os contribuyentes incluídos no SII, para os cales o prazo de autoliquidación do IVA será mensual, verán ampliado en dez días o seu prazo de presentación das autoliquidaciones, pasando, con carácter xeral, do 20 ao 30 de cada mes seguinte, salvo febreiro, onde o prazo concluirá o último día do mes.

Ademais, o SII moderniza e estandariza a forma de levar os tradicionais Libros Rexistro de IVA e conlleva para os obrigados tributarios incluídos no mesmo unha redución das súas obrigacións formais, suprimindo a obrigación de presentación dos modelos 347 (operacións con terceiros), 340 (información sobre Libros Rexistro) e 390 (resumo anual do IVA).

Outras das vantaxes inherentes a este novo sistema son a posibilidade de prestar unha maior asistencia ao contribuyente ao ofrecerlle datos de contraste da información procedente de terceiros e a disminución dos requerimientos de información por parte da AEAT, xa que moitos dos requerimientos actuais teñen por obxecto solicitar os Libros Rexistro, as facturas ou os datos contidos nas mesmas para comprobar determinadas operacións. Iso pode implicar a redución dos prazos de realización das devoluciones, ao dispoñer a AEAT da información en tempo case real e de maior detalle sobre as operacións.

Advertisement