COMO XESTIONAR UN BACHE ECONÓMICO A TRAVÉS DE PRECONCURSO


juez-juicio-140711_001COMO XESTIONAR UN BACHE ECONÓMICO A TRAVÉS DE PRECONCURSO

Con este proceso, o deudor dótase dun prazo de catro meses para alcanzar un acordo que evite o inicio dun proceso concursal.

Ante a posibilidade de incumplir as súas obrigacións, as empresas contan coa posibilidade de acudir a un preconcurso. Esta medida, pode evitar non só que a sociedade crebe, senón conseguir a súa continuidade no caso de que tales mecanismos utilícense adecuadamente.

En concreto, comunicar ao xulgado o preconcurso ten como obxectivo impedir a sucesión de execucións xudiciais ou extraxudiciais de bens ou dereitos que resulten necesarios para a continuidade da actividade empresarial. Para iso, o deudor dótase dun prazo de catro meses para alcanzar un acordo que evite o inicio dun proceso concursal.

Neste contexto, cabe instar a homologación xudicial do acordo de refinanciación, a fin de facer extensible ás entidades financeiras disidentes o réxime de quitas e esperas acordadas coa maioría, sen necesidade de iniciar un concurso de acreedores.

Para volver conseguir financiamento, no caso de empresas que se dediquen a diversas actividades convén desglosar o Plan de Viabilidade por actividade, de maneira que poidan identificarse as achegas de cada unha á rentabilidade total da empresa. En ocasións, esta análise desagregado pode levar a identificar que certas actividades veñen lastrando os resultados positivos das demais, resultando procedente abandonar aquelas.

Outro elemento común nas empresas en dificultades é como refinanciar as débedas coa Axencia Tributaria. Ante devandita situación, a propia normativa tributaria exonera ao adquirente da unidade produtiva en sede concursal do risco de sucesión na responsabilidade tributaria polas débedas xeradas na empresa transmitente. É por iso que devandito mecanismo favorece a recuperación de unidades produtivas viables mediante a súa transmisión en sede concursal.
Advertisement