Entidades e asociacións sen ánimo de lucro: Xestión e fiscalidade


juez-juicio-140711_001Responsabilidades dos membros da xunta directiva das Asociacións:

O réxime de responsabilidade civil das asociacións vén imposto polo artigo 15 da Lei Orgánica de Asociacións, e xa que logo non é necesario establecer ningunha previsión concreta nos estatutos.

Si a asociación está inscrita, os asociados nunca van responder co seu patrimonio das débedas da asociación, xa que en virtude da inscripción prodúcese unha separación absoluta entre o patrimonio da asociación e o dos seus asociados.

Con todo, o réxime de responsabilidade vai ser distinto no suposto dos membros da Xunta Directiva.

Conforme se desprende do artigo 15 da Lei de Asociacións:

 • Os membros ou titulares dos órganos de goberno e representación, e as demais persoas que obren en nome e representación da asociación, responderán civil e administrativamente polos actos e omisiones realizados no exercicio das súas funcións e polos acordos que votasen, ante esta, ante os asociados e ante terceiros polos danos causados e as débedas contraídas por actos dolosos, culposos ou negligentes.
 • Cando a responsabilidade non poida ser imputada a ningún membro ou titular dos órganos de goberno e representación, responderán todos solidariamente, a menos que poidan acreditar que non participaron na súa aprobación e ejecución ou que expresamente opuxéronse a elas.
 • Por iso é polo que resulte tan importante unha adecuada redacción das actas da Xunta Directiva, nas cales deben figurar non só os acordos adoptados, senón tamén o resultado das votaciones e os asistentes á reunión; e iso é así porque as actas das reunións constitúen medio de proba adecuado para demostrar que o cargo directivo non estivo presente na reunión na que se adoptou o acordo, ou que votou en contra.

No caso de que non concorran as circunstancias de dolo, culpa ou negligencia na conduta dos cargos directivos, a responsabilidade será só da asociación.

Que deben ter en conta fiscalmente entidades e asociacións sen ánimo de lucro?

Coa nova Lei 27/2014 e trala corrección feita no Real Decreto-lei 1/2015, os contribuyentes a que se refiren os apartados 2, 3 e 4 do artigo 9 desta Lei estarán obrigados a declarar a totalidade das súas rendas, exentas e non exentas. Entre estas entidades atópanse as Asociacións, Clubs deportivos, AMPAS, Fallas, Teatro e danza, Asociacións musicais, deportivas, gastronómicas, animais e plantas, ONG’s, etc.

No entanto, os contribuyentes a que se refire o apartado 3 do artigo 9 desta Lei non terán obrigación de presentar declaración cando cumpran os seguintes requisitos:

 • Que os seus ingresos totais non superen 75.000 euros anuais.*
 • Que os ingresos correspondentes a rendas non exentas non superen 2.000 euros anuais.
 • Que todas as rendas non exentas que obteñan estean sometidas a retención.

É dicir:

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2015, exclúe da obrigación de presentar declaración no Imposto sobre Sociedades ás entidades parcialmente exentas, cuxos ingresos totais do período impositivo non superen 75.000 euros anuais, sempre que o importe total dos ingresos correspondentes a rendas non exentas non supere 2.000 euros anuais e que todas as súas rendas non exentas estean sometidas a retención.

Un asunto sempre controvertido é o IVA

Si a túa Asociación está exenta de IVA

Non terá obrigación de presentar declaracións do IVA, pero isto non lle exime de certas obrigacións como son:

 • Libro de bens de investimento, onde rexistrarán os citados bens
 • Libro de provisiones de fondos e suplidos (no seu caso)
 • Libro diario, onde se contabilizarán os asentos diarios de todas as operacións, así como os movementos bancarios.
 • Arquivo documental, onde se almacenarán todos os documentos.

Si a túa Asociación está suxeita a IVA

Terá ente outras obrigacións as seguintes:

 • Libro de facturas emitidas
 • Libro de facturas recibidas
 • Libro de bens de investimento.
 • Libro de provisiones de fondos e suplidos (no seu caso)
 • Autoliquidaciones trimestrales de IVA (Modelo 303)
 • Resumo anual de IVA (Modelo 390)

Ademais en ambos casos deberá:

 • Levar o libro diario, onde se contabilizarán os asentos diarios de todas as operacións, así como os movementos bancarios.
 • Arquivo documental, onde se almacenarán todos os documentos
 • Balance anual, onde se reflectirá a modo de informe financeiro contable a situación económica financeira nun momento determinado.
 • Presentar o imposto sobre sociedades, que é o que grava as rendas do exercicio anterior (Modelo 202)
 • Presentar a declaración anual de operacións con terceiros (Modelo 347)
Advertisement