CANDO E COMO PEDIR O NIF PARA CREAR UNHA PYME


cita-previa-haciendaCANDO E COMO PEDIR O NIF PARA CREAR UNHA PYME

No que respecta á documentación que precisa este trámite, a máis importante é a que constitúe o modelo 036, que debe levar marcada a casilla 110.

O NIF é o número de Identificación Fiscal dunha peme. É básico para realizar operacións e para que a pequena e mediana empresa poidan exercer a súa actividade.

O obxectivo é identificar, a efectos fiscais, tanto ás persoas xurídicas como ás entidades sen personalidade xurídica. Para iso, deberá solicitarse antes de que a peme realice unha entrega, prestación ou adquisición de bens e servizos. Que trámites hai que realizar  para conseguilo? Cando deben executarse para operar legalmente e con normalidad?

Pasos para obter o NIF

A solicitude debe realizarse dentro do mes seguinte á data de constitución da persoa xurídica ou entidade sen personalidade xurídica. Para iso, os interesados deben acudir á Administración da Axencia Tributaria correspondente ao domicilio fiscal da sociedade ou entidade. O prazo co que contan é dun mes a partir da data de constitución da peme.

No que respecta á documentación que precisa este trámite, a máis importante é a que constitúe o modelo 036, que debe levar marcada a casilla 110. Tamén é necesario rexistrar o acordo de vontades ou un documento parello no que se constate a cotitularidad da organización.

De igual modo, para obter o NIF definitivo é necesario presentar o modelo 036, marcando a casilla 120. No caso das persoas xurídicas, ademais, deberán presentar orixinal e fotocopia da escritura de constitución da empresa, certificado de inscripción no Rexistro Mercantil, fotocopia do NIF da persoa que asine a declaración censal e orixinal e fotocopia do documento que acredite a capacidade de representación de quen asina a declaración censal.

Pola súa banda, as sociedades civís e comunidades de bens, como entidades sen personalidade xurídica, deberán presentar a escritura pública da organización, a inscripción no rexistro mercantil e unha fotocopia do NIF do socio que asine a declaración censal.
Advertisement