PODO TRABALLAR DE AUTÓNOMO SEN DARME DE ALTA DE AUTÓNOMO?


autonomosPODO TRABALLAR DE AUTÓNOMO SEN DARME DE ALTA DE AUTÓNOMO?

Hai unha serie de profesións que se organizan en torno a un Colexio Profesional, nas que as súas ejercientes poden acollerse a mutualidades propias como réxime alternativo á Seguridade Social

Moitas persoas creen que facerse autónomos é o único xeito para darse de alta na Seguridade Social cando prestan un servizo. En certas profesións, como aquelas que se organizan en torno a un Colexio Profesional, os seus ejercientes poden acollerse a mutualidades propias como un réxime alternativo.

En dita mutualidad asócianse varios profesionais para axudarse mutuamente. A asistencia que presta este sistema é moi similar á que cobre a Seguridade Social aos autónomos, como son as prestaciones por jubilacion, a viudedad, a incapacidade laboral transitoria, etc. Non debemos confundir estas mutualidades coas que funcionan como aseguradoras privadas.

Tal e como recolle a páxina web da Seguridade Social, quedan “exentos da obrigación de alta no Réxime Especial dos Traballadores Autónomos, os colegiados que opten ou optasen por incorporarse á Mutualidad de Previsión Social que puidese ter establecida o correspondente Colexio Profesional, sempre que a mutualidad constituír antes de novembro de 1995”.

No caso de que un colexiado optase por enrolarse á Seguridade Social como autónomo, xa non poderá optar logo pola mutualidade como sistema alternativo, únicamente como sistema complementario, polo que  non podería deixar de ser autónomo. Os profesionais colexiados que teñen a posibilidade de ser mutualistas en lugar de autónomos son os arquitectos técnicos, xestores administrativos, avogados, arquitectos superiores, químicos, procuradores, peritos e enxeñeiros técnicos e os médicos.

Nos últimos tempos o sector dos mutualistas sufriu un importante empurrón ao equipararse os seus dereitos ao dos traballadores autónomos. Un destes avances é coa admisión da capitalización por desemprego para o pago das cotas á seguridade social, como se pode realizar no caso de autoempleo coas cotas dos autónomos, pero sobre todo polo recoñecemento do dereito a asistencia médica pola Seguridade Social dos mutualistas. Ata agora debían contratar seguros privados, aínda que esta medida queda limitada aos mutualistas con ingresos por baixo dos 100.000 euros anuais.

Sen dúbida, converterse en mutualista é unha posibilidade máis para aqueles traballadores independentes, sobre todo os que teñen unha vinculación coas profesións antes sinaladas.
Advertisement