OITO ACTIVIDADES QUE ESTÁN EXENTAS DE IVA


renta 2013OITO ACTIVIDADES QUE ESTÁN EXENTAS DE IVE

Entre elas atópanse a asistencia a persoas por parte de profesionais da sanidade ou as operacións relativas a seguros

A entrega de bens e a prestación de servizos están suxeitas ao pago do IVE na maioría das actividades económicas que se desenvolvan no territorio español. Con todo hai oito casos nos que se contempla exenciones, que son os seguintes.

  •  O ensino tanto en centros privados como públicos, ademais das clases particulares que se dean a persoas físicas sobre aquelas asignaturas que se atopen recolleitas nos plans de estudo.
  • A asistencia por parte de profesionais da sanidade e médicos a persoas físicas. A atención que se preste por persoal cualificado.
  • Os servizos profesionais, nos que se inclúe ademais aqueles cuxa contraprestación consista en dereitos de autor, xa sexan prestados por escritores, artistas plásticos e colabores gráficos e literarios.
  • Servizos de mediación que se realizan a persoas físicas en distintas operacións financeiras que están exentas.
  • A prestación de servizos e operacións que teñan relación cos seguros, reaseguros e capitalización.
  • A entrega de selos de correos e efectos timbrados de curso legal.
  • Os servizos que prestan os fedatarios públicos en operacións financeiras exentas.
  • O arrendamento de vivendas e a entrega de terreos rústicos e non edificables, ademais de segunda e ulteriores entregas de edificios.

Funcionamento do Réxime Xeral

O Réxime Xeral de IVE aplícase a aqueles suxeitos pasivos aos que non lles afecta ningún dos réximes especiais, renunciouse ou se quedan excluídos do réxime simplificado ou do réxime especial de ganadería, agricultura e pesca. O IVE trátase dun imposto a pagar cando hai unha entrega de bens ou a prestación de servizos, que pode ser xeral (21%), reducido (10%) ou superreducido (4%), que é o que atopamos nos produtos de primeira necesidade como son os alimentos de consumo habitual ou medicamentos.

 Aos proveedores de bens e servizos tamén lles repercutirá o IVE correspondente. Cada trimestre ou cada mes, en función do tipo de entidade, débese calcular a diferenza o IVE repercutido aos clientes e o IVE soportado deducible, que é o que repercute aos proveedores.
Advertisement