COMO DEBE UN AUTÓNOMO CONTRATAR AO SEU MARIDO OU MULLER


autonomo-colaborador-empresa-familairCOMO DEBE UN AUTÓNOMO CONTRATAR AO SEU MARIDO OU MULLER

Os traballadores autónomos en España poden contratar ao seu marido ou muller a través da figura do autónomo colaborador. Explicamos como se debe dar de alta, que requisitos son necesarios e as obrigacións fiscais que conleva.

En España, un traballador autónomo pode contratar ao seu cónlluxe a través da figura do chamado “autónomo colaborador”. O autónomo colaborador é o familiar do profesional autónomo que convive e traballa con el. Adoita ser o marido ou a muller, pero pode ser un familiar de ata segundo grado.

Que é un autónomo colaborador

O autónomo colaborador é unha solución para o autoempleo bastante recomendable. Os autónomos que teñen o seu pequeno negocio optan por contratar deste xeito á súa parella para axudar no negocio. Os autónomos colaboradores deben cumprir tres requisitos: ser familiar directo do autónomo (cónlluxe, pais ou fillos), traballar de forma habitual no negocio e non estar dado de alta como asalariado noutra empresa.

Axudas e bonificaciones

Si un traballador autónomo quere contratar á súa muller ou marido pode acollerse a unha bonificación que consiste na redución de ata o 50% na cota de autónomos destes familiares. Esta axuda ten unha duración máxima de 18 meses e permitirá ao autónomo titular aforrarse a metade da cota. Trátase dunha medida que ten como obxectivo principal favorecer as altas.

Como darse de alta como autónomo colaborador

O autónomos colaborador deberá darse alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA), ademais da Seguridade Social como autónomo colaborador. Para iso, deberá presentar o modelo TA0521/2 (Solicitude de alta no réxime especial de autónomos – Familiar colaborador do titular da explotación), xunto ao seu DNI,libro de familia e unha copia do alta de Facenda do traballador autónomo.

Obrigacións fiscais do autónomo colaborador

 Esta figura de autónomo colaborador non está obrigado a facer a declaración trimestral de IVA nin o modelo 130 para o pago fraccionado do IRPF. Con todo, o autónomo titular si deberá presentar os modelos e declaracións correspondentes, así como as cotas á Seguridade Social súas e do autónomo colaborador (o seu marido ou muller) e a nómina acordada.
Advertisement