TRES CRAVES PARA QUE O AUTÓNOMO FAGA BEN AS SÚAS FACTURAS


AUTONOMOS 2TRES CRAVES PARA QUE O AUTÓNOMO FAGA BEN AS SÚAS FACTURAS

As facturas poden ser simplificadas ou completas e deben incluír o tipo de IVA e a retención do IRPF, se procede en cada caso

Os traballadores autónomos, para poder cobrar, deben presentar aos seus clientes unha factura legal que conteña, polo menos, o importe do produto ou servizo, así como os impostos que corresponda aplicar dependendo da actividade que se desenvolva.

Existen tres conceptos importantes que se deben ter en conta á hora de elaborar unha factura correctamente.

En primeiro lugar, hai que elixir o tipo de factura que se vai a presentar. En España existen dúas formas, as facturas simplificadas e as facturas completas, que se diferencian únicamente pola información que se inclúe en cada unha delas.

Nas facturas simplificadas non é necesario identificar ao cliente cos seus datos persoais, nin desglosar o importe de IVA a aplicar. É suficiente con que reflicta o importe total a cobrar. Con todo, só se pode utilizar esta modalidade para facturas inferiores a 400 euros e en determinadas actividades, como o comercio minorista ou hostelería.

Si non é o caso, haberá que recorrer á factura completa, na que si é necesario identificar ao cliente con nome e apelidos, dirección e N.I.F, si é outro autónomo, ou C.I.F, si é unha sociedade. Neste caso, ademais, débese desglosar o IVA do produto ou servizo a facturar.

En segundo lugar, hai que coñecer o tipo de IVA que corresponde á actividade que se desenvolve. Pode ser o 21%, o 10% ou o 4% dependendo do tipo de produto ou servizo e aplícase sempre sobre o prezo do mesmo.

Para rematar, hai que saber si estase obrigado reter unha cantidade en concepto de IRPF para, despois, ingresalo en Facenda. Iso depende da actividade profesional que se exerza e que está indicada no alta que se presenta en Facenda ao empezar a traballar. Por exemplo, as actividades profesionais ou artísticas están obrigadas a aplicar ÏRPF nas súas facturas, que pode ser do 15% ou o 7% durante o ano de inicio da actividade e os dous seguintes.
Advertisement