ANOS QUE DEBE TRABALLAR UN AUTÓNOMO PARA XUBILARSE


5401448CANTOS ANOS QUE DEBE TRABALLAR UN AUTÓNOMO PARA XUBILARSE?

A partir de 2027, para cobrar o 100% da pensión será necesario haber cotizado durante 37 anos. Os autónomos que queiran conseguir unha pensión media deberán aumentar a súa base de cotización a partir dos 42 anos

Para poder acceder á xubilación, os traballadores autónomos deben cotizar polo menos 15 anos, pero devandito prazo non asegura o cobro da pensión plena. Do mesmo xeito que irá aumentando de xeito progresivo a idade de xubilación ata os 67 anos en 2027, tamén se incrementará o número de anos que se terán en conta para o cálculo da prestación.

Se só se cotizaron 15 anos á Seguridade Social aplicarase un coeficiente reductor, de forma que se cobrará o 50% da pensión. Ademais, coa elevación progresiva da idade de xubilación, para cobrar o 100% da prestación, a partir de 2027 será necesario haber cotizado durante 37 anos, en lugar de 35 como agora.

Xa que logo, si un autónomo quere xubilarse este ano, pero non alcanzou os anos de cotización esixidos para cobrar o 100% da súa pensión, aplicaráselle o 50% para os primeiros 15 anos cotizados, o 0,21% para os seguintes 163 meses e o 0,19% para os meses restantes. Estas porcentaxes irán variando gradualmente segundo vaise aumentado a idade de xubilación, ata que quede fixada en 67 anos en 2027.

Doutra banda, as pensións dos traballadores autónomos calcúlanse segundo as normas xerais das prestacións por xubilación, pero con algunhas particularidades. A cuantía a cobrar depende da base de cotización elixida polo autónomo ao longo da súa vida laboral e a idade e o ano no que o traballador se vaia a xubilar. Dado que o 86% dos autónomos elixen a base mínima de cotización, a pensión máxima á que poden optar actualmente é de 766 euros.

 A reforma das pensións estableceu o período de cálculo da xubilación en 25 anos, en lugar de 15 como ata agora, polo que si quérese conseguir unha pensión media é recomendable incrementar as cotas á Seguridade Social ata aproximadamente 500 ou 600 euros a partir dos 42 anos.
Advertisement