EXTÍNGUESE O ALUGUER DUN LOCAL SI O AUTÓNOMO XUBÍLASE?


control-tributarioEXTÍNGUESE O ALUGUER DUN LOCAL SI O AUTÓNOMO XUBÍLASE?

Tras sentenzas contradictorias de diversas Audiencias Provinciais, o Tribunal Supremo determina a solución en conflitos deste tipo.

Segundo unha sentenza da Sala do Civil do Tribunal Supremo, a xubilación dun autónomo que ten alugado un local para exercer a súa actividade, determina a extinción do contrato de arrendamento, independientemente de que continúe á fronte da actividade empresarial ou comercial que estivese exercendo en devandito local.

O Supremo termina así coas discrepancias que existían entre as distintas Audiencias Provinciais, que fallaran en varias ocasións que a xubilación do arrendatario non supoñía a extinción do contrato de aluguer si acreditábase que o autónomo continuaba coa actividade no local.

A sentenza explica que a xubilación é un acto administrativo polo que un traballador en activo, cando chega a unha certa idade, pasa a unha situación de inactividad laboral. Dado que o autónomo é unha persoa física que realiza no seu propio nome e por medio dunha empresa unha actividade comercial, industrial ou empresarial, o propietario da empresa é tamén un traballador da mesma.

Xa que logo, o Alto Tribunal conclúe que a xubilación do autónomo é a que determina a extinción do contrato de arrendamento do local. De aí, que moitos autónomos, aínda que teñan dereito a iso, non se xubilan e así non perden os dereitos respecto ao local que teñen alugado para exercer a súa actividade.

No caso de que o local teña varios arrendatarios, pero só de xubila un deles, o resto dos socios poderán subrogarse ao contrato de aluguer e continuar coa actividade nos mesmos términos nos que tiñan arrendar o local antes de producirse a xubilación dun dos coarrendatarios. O mesmo ocorre cando o cónyuge ou os descendientes do autónomo queiran continuar coa actividade e se subrogan ao contrato de arrendamento. Eles pasarían a ser os novos inquilinos e manterían os dereitos de aluguer do local do familiar xubilado.

Doutra banda, como a xubilación non é obligatoria, o fin do aluguer é vontade do inquilino e, xa que logo, non tería dereito a indemnización no caso de que a xubilación prodúzase antes da finalización do contrato de aluguer.
Advertisement