OS PROBLEMAS DE TER UNHA SOCIEDADE INACTIVA SEN LIQUIDAR


Impuesto-de-SociedadesOS PROBLEMAS DE TER UNHA SOCIEDADE INACTIVA SEN LIQUIDAR.

Son moitas as sociedades que existen en España que non levan a cabo ningunha actividade e que tampouco están liquidadas.

Son moitas as sociedades que existen en España que non levan a cabo ningunha actividade e que tampouco están liquidadas. Estas organizacións, denominadas sociedades inactivas, conlevan unha serie de problemas. Entre eles, os gastos que supón o seu disolución ou liquidación.

Neste sentido, débese ter en conta que calquera sociedade inactiva non deixa por si mesma de ter obrigacións e responsabilidade, tanto a nivel fiscal como mercantil. Aínda que non teñen que presentar IVA, si teñen que realizar a correspondente declaración do imposto de sociedades.

As sociedades inactivas que non están liquidadas tamén presentan unha serie de obrigacións mercantis. Entre elas, a necesidade de presentar os documentos esixibles no Rexistro Mercantil, a legalización de libros e a presentación das contas anuais. En caso de non materializar estas tarefas os seus responsables poderían acumular unha sanción de ata 60.000 euros.

De igual modo, é importante ter en conta que as sociedades poden estar inactivas como moito un ano. Pola contra, o feito de non liquidar a organización pode ser motivo de disolución da mesma, polo que nela terían a responsabilidade os seus administradores, e a eles irían destinadas as débedas contraías pola sociedade afectada.

Finalmente, é conveniente que os afectados pola inactividade dunha sociedade empresarial non teñen por que continuar sendo traballadores dados de alta na Seguridade Social como autónomos, no caso de que así constase no seu réxime profesional.
Advertisement