OITO FORMAS XURÍDICAS PARA EMPRENDER SEN CAPITAL


estudiantes3OITO FORMAS XURÍDICAS PARA EMPRENDER SEN CAPITAL

A elección da forma xurídica depende da actividade que se vaia a desenvolver e de si trátase dun empresario individual ou dun grupo de socios

Unha das decisións a tomar á hora de emprender é a forma xurídica que se lle vai a dar ao negocio. Para os emprendedores que non dispoñan de recursos, pode ser unha boa opción elixir unha forma xurídica que non esixa o investimento de capital. A continuación repasamos as máis habituais.

Unha forma sinxela para empezar a desenvolver unha actividade é darse de alta como empresario individual, é dicir, como autónomo. Neste caso a responsabilidade é ilimitada e, xa que logo, o autónomo responde con todos os seus bens si contrae débedas no exercicio da súa actividade. Precisamente para evitalo, creouse a figura do emprendedor de responsabilidade limitada, de forma que a responsabilidade do autónomo queda limitada baixo determinadas condicións.

Outra opción para iniciar un negocio sen investir é crear unha comunidade de bens que é unha forma sinxela de asociación entre autónomos cando estes posúen a propiedade dun ben ou un dereito que forma parte unha actividade empresarial realizada en común.

Tampouco se esixe un mínimo de investimento cando se constitúe unha sociedade civil, que é un contrato polo que dous ou máis persoas poñen en común capital, co propósito de repartirse as ganancias. Outra fórmula é a sociedade colectiva, na que todos os socios, en nome colectivo e baixo unha razón social, comprométense a participar, na proporción que establezan, dos mesmos dereitos e obrigacións, respondendo subsidiaria, persoal e solidariamente das débedas.

Tamén se pode optar por crear unha sociedade comanditaria simple que se define pola existencia de socios colectivos que aportan capital e traballo e responden subsidiariamente das débedas sociais e dos socios comanditarios que só aportan capital e que só responden co que aporten.

De réxime idéntico ás sociedades de responsabilidade limitada pero sen esixencia de achega son as sociedades limitadas de formación sucesiva, que só establecen certas obrigacións aos socios para garantir a protección de terceiros. Para rematar, están as agrupaciones de interese económico, cuxo obxectivo limítase exclusivamente a desenvolver unha actividade económica auxiliar á que realizan os seus socios.

Advertisement