DE AUTÓNOMO A SOCIEDADE. PISTAS PARA SABER CANDO MUDAR


O autónomo dúbida, en ocasións, sobre o momento ideal para dar o paso. A cifra anual de facturación do seu negocio, as previsións de crecemento, e os posibles cambios normativos claves á hora de establecer o cando.

 

Existen unha serie de vantaxes iniciais, si comparamos a figura do autónomo fronte a unha Sociedade. En primeiro lugar, a responsabilidade limítase. É dicir, si téñense débedas derivadas da actividade, o profesional só verá afectados aqueles bens empresariais, e non os persoais. En casos extremos, un autónomo pode perder a súa vivenda por débedas contraídas no traballo, algo que está limitado no caso de crear unha Sociedade. Só se responde co capital aportado.

Á marxe disto, concorren outra serie de condicionantes para dicir cando ser Sociedade. A necesidade de financiamento, a facturación, a xestión da presión fiscal ou a mencionada limitación da responsabilidade son aspectos a considerar antes de dar o paso. Repasámolos a continuación.

  1. Maior facilidade de crédito. A percepción que teñen os proveedores e as entidades bancarias dos autónomos non é a mesma que a que teñen das empresas. En concreto, estas organizacións dan máis importancia ás pymes e grandes empresas, polo que constituírse como sociedade limitada axudaralle á hora de solicitar crédito.
  2. Menor carga fiscal. Ao traballar como autónomo págase un IRPF que varía en función dos ingresos. Estas cantidades poden chegar a supoñer o 52% e o 56% das cantidades xeradas. Neste sentido, considerase que si os ingresos anuais son superiores a 40.000 euros é conveniente cambiar a sociedade limitada.
  3. Socios. Se un constitúese como sociedade limitada con outro autónomo tense a posibilidade de establecer unhas obrigacións e capital a percibir por cada unha das partes, aínda que de forma escrita.
  4. Exención de problemas no patrimonio persoal. Os autónomos carecen de protección no relativo ao seu patrimonio persoal, pois teñen que afrontar as súas posibles débedas co seu patrimonio propio. Pola contra, si se tráta dunha sociedade limitada esta situación non se produce, pois a responsabilidade dos socios limítase ao capital aportado.

Advertisement