PREVENCIÓN DO BLANQUEO DE CAPITAIS


descarga-1PREVENCIÓN DO BLANQUEO DE CAPITAIS

OBRIGADOS A DECLARAR
Ten obrigación de declarar toda persoa (española ou estranxeira) que pretenda saír ou entrar en España con diñeiro en efectivo por importe igual ou superior a DEZ MIL EUROS (10.000 €)*. Enténdese por entrada ou saída de España a realizada desde ou cara a calquera país terceiro, incluídos os Estados membros da Unión Europea, xa se produza por fronteira terrestre, maritima ou aeroportuaria.

Esta declaración é completamente gratuita.
*Ou o seu contravalor en moeda estranxeira. A obrigación de declrar é igualmente aplicable ao movemento de cheques bancarios ao portador ou outros medios de pago non nominativos por importe igual ou superior a 10.000 € ou o seu contravalor en moeda estranxeira (véxase a Orde EHA/1439/2006, de 3 de maio).

COMO DECLARAR (modelo S1)

A declaración realizarase mediante a presentación do modelo S1 ante os Servizos de Aduanas*.

A delcaración deberá presentarse por propia iniciativa, antes de calquera actividade fiscalizadora dos axentes aduaneros ou policiais. A copia da declaración presentada portarase conjuntamente co efectivo durante o traslado dos fondos, debendo ser exhibida, no seu caso, a requerimiento dos axentes aduaneros ou policiais.

O modelo S1 está dispoible nos Servizos de Aduanas e nas seguinte páxinas Web:
http://www.sepblac.es
http://www.aeat.es
http://www.tesoro.es
*Para outras modalidades de presentación, véxase a Orde EHA/1439/2006, de 3 de maio.

SANCIÓNS

O incumplimiento da obrigación de declarar determinará a intervención do diñeiro transportado, o seu depósito e o inicio dun expediente sancionador. O expediente sancionador pode concluír coa imposición dunha sanción de multa que pode oscilar entre os 600 € e a totalidade da cantidade intervinda/intervida, segundo os supostos.

PREVENCIÓN 

A obrigación de declarar os moviemiento de efectivo establécese para previr o blanqueo de capitais e outras formas graves de criminalidad, como o financiamento do terrorismo.

Advertisement